Færdselsskader

Trafikskadede

Vi hjælper trafikskadede personer med erstatning

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, skal du selvfølgelig have erstatning for din personskade og de tab du har fået som følge af ulykken. Dine skader kan også være efterfølgende kroniske eller psykiske skader, som påvirker din hverdag.

Specialister i erstatning

Hvis du ønsker erstatning efter en personskade som følge af en trafikulykke, kan det være afgørende for din sag, at du bruger en advokat med erfaring omkring personskader.
Jensen Advokatfirma har specialiseret sig i erstatningsret og relaterede områder som netop trafikskader, piskesmæld og private forsikringer.

Da vi har møderet for såvel byret, landsret og højesteret kan vi føre din sag hele vejen.

Vi anbefaler test

  Få et opkald - Det koster ikke noget!

  Gratis sagsgennemgang

  Vi vil gerne gennemgå din trafikskadesag ganske gratis, så både du og vi kan finde fælles fodslag og finde ud af, om det er hensigtsmæssigt for dig, at lade os gå videre med din sag. Det synes vi er mest fair.

   

  Kontakt os på tlf 7680 1690 eller send besked eller en mail til bj@bjsj.dk, så vi kan drøfte netop din sag.

   

  Erstatningsmuligheder

  Hvis du kommer tilskade i trafikken er der altid en ansvarlig skadevolder, nemlig bilens ansvarsforsikring. Derfor kan du altid få erstattet din personskade og de tab du påføres i forbindelse med trafikulykken.

  Derudover kan du få erstattet rimelige omkostninger til advokatbistand i forbindelse med opgørelsen af dit erstatningskrav, fordi ansvarsforsikringsselskabet skal erstatte de advokatomkostninger du påføres, i forbindelse med opgørelsen af dit erstatningskrav.

  De erstatningsposter du kan kræve erstattet af forsikringsselskabet er:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte godtgørelse
  • Behandlings- og medicin udgifter
  • Mén
  • Erhvervsevnetab
  • Forsørgertabserstatning
  • Andet tab (rimelige advokatomkostninger, erstatning for forlængelse af uddannelse)

  Da der er omkostningsdækning, er det altid klogt at få en rådgiver (advokat), til at behandle ens erstatningssag i forhold til forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne udbetaler sjældent den erstatning der tilkommer skadelidte, og fremfor alt så rådgiver de ikke den tilskadekomne om de mulige erstatningskrav vedkommende har i forbindelse med en færdselsulykke. Tværtimod har de interesse i at begrænse tilskadekomnes erstatningskrav mest muligt.

   

  Sagsforløb

  Sagsforløb ved trafikulykker

  Normalt sagsforløb:

  1. Kontakt advokat
  2. Vi indsamler dokumentation mhp. identifikation af modpart og fremsættelse af erstatningskrav.
  3. Vi forhandler med modpartens forsikring og opgør løbende dit erstatningskrav.
  4. Vi udbetaler erstatning og vejleder om kreditorbeskyttelse.

   

  Modpartens forsikring betaler altid rimelige advokatomkostninger, så du kan kontakte en advokat, som hjælper dig med at opgør dit erstatningskrav. Derfor skal du søge advokathjælp så du undgår at blive snydt af modpartens forsikringsselskab.

  Personskade, der forvoldes af biler, erstattes fuldt ud uanset om du selv er skyld i ulykken.

  Hvis modparten kræver nedsættelse af ansvaret, har vi mangeårig erfaring med alligevel at gennemføre krav om fuld erstatning ved domstolene.

   

  Erstatning

  Erstatning ved trafikulykker

  Erstatning skal dække det midlertidige og varige tab.

   

  Midlertidige poster:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab

   

  Varige poster:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

   

  Hvis en forsørger afgår ved døden grundet følgerne efter en skade, ydes forsørgertabserstatning og begravelsesomkostninger til de efterladte.

   

  Godtgørelse for svie og smerte

  Godtgørelsen kompensere for den smerte og ulempe, du er udsat for i sygeperioden.

   

  Godtgørelsen udgør kr. 195,00 pr. sygedag (2017-tal) og kan kræves så længe du er sygemeldt. Dog kan du maksimalt kræve kr. 75.000 (2017-tal).

   

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Erstatningen dækker dit løntab efter ulykken.

  Løntabet dækkes, til du kan begynde at arbejde igen. Hvis du på grund af ulykkens følger lider et varigt løntab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt, midlertidigt eller endeligt, at skønne over skadelidte erhvervsevne. Forsikringsselskabet kan i disse tilfælde kun stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der ydes erstatning for erhvervsevnetab (eventuelt i form af et á conto beløb).

   

  Helbredelsesudgifter og andet tab

  Erstatningsposten dækker udgifter til din helbredelse, fx. behandlingsudgifter og transportudgifter i forbindelse hermed.

   

  Praksis indebærer, at man kan som udgangspunkt kun forvente at få dækket tilskudsberettigede behandlingsformer i en begrænset tidsperiode og helt nødvendige hjælpemidler, der ikke er betalt fra anden side, f.eks. af det offentlige.

   

  Varigt mén

  Godtgørelsen kompenserer for de varige helbredsmæssige gener og ulemper efter en ulykke. Méngraden fastsættes på baggrund af arbejdsskadestyrelsens méntabel, som er ens for alle uanset alder, køn og beskæftigelse.

  Méngraden fastsættes på baggrund af sagens lægelige akter, særligt de indhentede speciallægeerklæringer. Hver méngrad begrunder en godtgørelse på kr. 8.600,00 (2017-tal), forudsat méngraden er mindst 5%.

  Der kan i helt særlige tilfælde fastsættes en méngrad på 120%. Godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år, skadelidte er ældre end 40 år ved skadens indtræden, og med yderligere en forhøjelse ved skadelidtes fyldte 60. år.

   

  Erhvervsevnetabserstatningen

  Erstatningen dækker dit varige indtægtstab, når du ikke længere er i stand til at oppebære samme løn som før ulykken.

  Der er tale om en økonomisk vurdering. Ved vurderingen af erhvervsevnetabet tages hensyn til skadelidtes rimelige muligheder for at skaffe sig indtægt, henset til den pågældendes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling, genoptræning og lignende.

  Hvis du fx. efter omskoling til andet erhverv må forventes at kunne tjene som før ulykken, har skadelidte ikke lidt noget erhvervsevnetab. Der betales normalt tabt arbejdsfortjeneste i omskolingsperioden.

  Først fastsættes en erhvervsevnetabsprocent, der skal afspejle de varige indtægtstab i procent. Kun tab på 15% og derover udløser en erstatning.

  Erhvervsevnetabserstatningen beregnes herefter på baggrund af dine indtægter i året forud for ulykken. Såfremt denne årsløn ikke afspejler værdien af skadelidtes erhvervsevne på skadestidspunktet, kan årslønnen fastsættes efter et skøn.

  Årslønnen reguleres herefter op til opgørelsestidspunktet og ganges med faktor 10 og med erhvervsevnetabsprocenten. Erstatningen nedsættes, hvis du på skadestidspunktet var ældre end 29 år. Erhvervsevnetabserstatningen kan maksimalt udgøre kr. 9.000.000,00 (2017-tal).

   

  Fremtidige helbredelsesudgifter og fremtidigt andet tab

  Såfremt det kan godtgøres, at skadelidte som følge af ulykken har et fremtidigt behov for eksempelvis behandlinger, dækkes de fremtidige udgifter med et engangsbeløb.

  Beløbet beregnes på baggrund af den forventede årlige udgift, der ganges med faktor 10. Beløbet reduceres, hvis skadelidte ved skadens indtræden er ældre end 39 år. Praksis er meget restriktiv.

   

  Vi anbefaler

  Vi anbefaler ved trafikulykker

  Det er altid vigtigt, at kontakte en rådgiver/advokat, så du ikke får givet nogle oplysninger, som efterfølgende kan misbruges af forsikringsselskabet.

   

  Der er ingen grund til at du selv sidder med din erstatningssag, for modpartens forsikringsselskab betaler rimelige advokatomkostninger.

   

  Det er vigtigt at du har dokumentationen i orden, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Hvis sagen ikke undersøges af politiet, er det vigtigt, at du selv sikrer beviserne i form af f.eks. fotos af skaderne på køretøjerne og af ulykkesstedet, ligesom du bør sikre navne og kontaktdata på både modpart og vidner.

  Herudover bør man løbende sørge for, at samtlige helbredsgener dokumenteres, så der ikke opstår længevarende “huller” i klagebeskrivelsen.

  Gratis sagsgennemgang

  Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

  Ring på 7680 1690

  Skriv på bj@bjsj.dk

  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50

  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07