Aktieselskab

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Benjamin Kristensen | Bjsj.dk

  Benjamin Kristensen

  E-mail: ben@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 70 18

  Aktieselskaber forkortes A/S, og betegnelsen aktieselskab eller forkortelsen A/S skal fremgå af selskabets navn. Forhold vedrørende aktieselskaber er reguleret i selskabsloven og er i en vis udstrækning sammenfaldende med de regler, der gælder for anpartsselskaber.

  Stiftelse

  Et aktieselskab kan stiftes af en person alene eller af flere i fællesskab. Stiftelsen er delt op i følgende tre faser: først udarbejder stifterne af selskabet et stiftelsesdokument, der bl.a. skal indeholde oplysninger om selskabets vedtægter og om, hvordan den fornødne kapital tilvejebringes. Dokumentet skal underskrives af alle stifterne. Herefter skal der skrives et dokument der angiver, hvem der er ejere af kapitalandelene i selskabet og til slut, skal selskabet anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

  Kapitalkrav

  En startkapital på mindst 500.000 kr. er en betingelse for at kunne oprette et aktieselskab. Den indskudte kapital kan dels bestå af kontanter og dels af aktiver, der indskydes og godskrives med deres aktuelle værdi (apportindskud).
  Stifter man et aktieselskab med et kontant indskud alene, kan man nøjes med at indbetale 125.000 kr., som er 25% af mindstekapitalkravet. Skulle det senere vise sig nødvendigt at indbetale den resterende del af selskabskapitalen, sker dette efter anmodning fra selskabets ledelse og inden for en kortere frist.

  Ejerforhold

  Ejerne af et A/S er aktionærerne, altså de der ejer aktier i selskabet. Et aktieselskab kan ejes af en enkelt person eller af flere personer i forening, ligesom et eller flere selskaber kan være ejere. Hvis en enkelt person ejer alle aktierne, er personen eneejer af selskabet. Er der flere ejere, afgøres størrelsen af en ejers ejerandel af, hvor stort et beløb han ejer aktier for og dermed har indskudt i selskabet.
  Ejes selskabet af flere i forening, kan der med fordel udarbejdes en ejeraftale, som også kaldes en aktionæroverenskomst. Heri kan træffes aftale om bl.a. navn, formål, hvordan der optages nye medejere, og hvordan et eventuelt salg af selskabet skal foregå.

  Deltagernes hæftelse

  Ejerne/aktionærerne hæfter ikke for aktieselskabets forpligtelser med deres personlige formue. Hæftelsen er begrænset til at omfatte den kapital aktionærerne har indskudt i selskabet ved deres køb af aktier. I praksis kan en långiver have stillet som betingelse for udbetaling af et lån, at en person hæfter personligt for tilbagebetalingen. En sådan personlig hæftelse er alene mulig på baggrund af en særlig aftale med kreditor herom.

  Organisation og ledelse

  Det er et krav at et aktieselskab er organiseret med både en direktion samt enten en bestyrelse eller i nogle tilfælde et tilsynsråd. Nogle typer af virksomheder skal være organiseret som aktieselskaber, det gælder eksempelvis for banker. Bestyrelsen/tilsynsrådet vælges på generalforsamlingen og udpeger herefter direktionen.

  Beskatning

  Aktieselskaber er underlagt selskabsbeskatning. Udbetales der udbytte, skal privatpersoner af udbyttet svare en særlig udbytteskat, der er lavere end almindelig indkomstskat. Er man derimod ansat i selskabet, skal man af sin løn betale sædvanelig indkomstskat.

  Årsregnskab

  Der skal udarbejdes et årsregnskab for selskabet efter reglerne i årsregnskabsloven, som skal offentliggøres. Der er som udgangspunkt pligt til at lade regnskabet gennemgå af en revisor.