Holdingselskab

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Benjamin Kristensen | Bjsj.dk

  Benjamin Kristensen

  E-mail: ben@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 70 18

   FORDELE OG ULEMPER VED ET HOLDINGSELSKAB

  Hvad er et holdingselskab?
  Et holdingselskab er et selskab, der udelukkende har til formål at eje et andet selskab. Det selskab, som holdingselskabet ejer, er et datterselskab og kaldes ofte for et driftsselskab, ligesom et holdingselskab ofte kaldes et moderselskab. Holdingselskabet kan eje et eller flere datterselskaber. En selskabsstruktur bestående af et holding- og et driftsselskab kan etableres ved, at en fysisk person stifter et holdingselskab, eksempelvis med minimumskapitalen kr. 50.000. Holdingselskabet stifter herefter driftsselskabet

   

  4 fordele ved et holdingselskab

  Fordel 1 – skattefrit udbytte
  Det eventuelle overskud som driftsselskabet genererer, kan skattefrit udloddes som udbytte til holdingselskabet. På denne måde kommer overskuddet væk fra driftsselskabet, og opspares i stedet for i holdingselskabet. Dermed er de opsparede overskud beskyttet mod eventuelle krav mod driftsselskabet, eksempelvis et erstatningskrav. Såfremt driftsselskabet eventuelt måtte gå konkurs, er de midler, der er i holdingselskabet, ligeledes beskyttet mod konkursen.

  Det udløser ingen skat at udlodde udbytte fra et driftsselskab til et holdingselskab. Det skal dog for god ordens skyld bemærkes, at udbyttet allerede er blevet beskattet i driftsselskabet med en selskabsskat på 24,5 %. Selskabsskatten nedsættes i øvrigt gradvist over de kommende år til 22 % i år 2016. Såfremt du udlodder udbytte fra holdingselskabet og til dig selv privat, bliver du udbyttebeskattet af beløbet.

  Det er en betingelse for skattefrit udbytte, at holdingselskabet ejer mindst 10 % af kapitalandelene i driftsselskabet.

   

  Fordel 2 – skattefrit salg af driftsselskabet

  Såfremt du på et tidspunkt ønsker at afhænde din virksomhed, vil det foregå ved, at du alene afhænder driftsselskabet. Den salgssum du får ved at afhænde driftsselskabet, går skattefrit ind i holdingselskabet. Du kan herefter anvende kapitalen i holdingselskabet til eksempelvis at investere i en ny virksomhed eller etablere et nyt driftsselskab til en ny forretningsmæssig aktivitet.

   

  Fordel 3 – generationsskifte

  Et holdingselskab medfører på flere måder, at det både skattemæssigt og juridisk er lettere og ofte mindre likviditetskrævende at gennemføre et generationsskifte. Det er i særdeleshed en fordel, at etablere holdingselskabet i god tid forud for et eventuelt generationsskifte. Vi anbefaler, at man opretter holdingselskabet samtidig med driftsselskabet. Et eksempel på en fordel ved holdingselskaber i forbindelse med et generationsskifte kan være, at det er muligt at ”slanke” selskabet forud for generationsskiftet således, at køberen af driftsselskabet f.eks. ikke skal overtage opsparet overskud.

  Det er min konklusion, at det er en klar forudsætning for langt de fleste generationsskiftemodeller, at der er etableret holdingselskaber.

   

  Fordel 4 – fleksibilitet ved flere ejere

  Holdingselskaber giver en høj grad af fleksibilitet, såfremt der er to eller flere ejere af en virksomhed. Vi ser ofte, at der ved flere ejere af et selskab er vidt forskellige behov og ønsker for at udlodde udbytte til privatforbrug. Dette kan løses ved, at ejerne af virksomheden har hvert et holdingselskab. De ejere, der har behov for at udlodde udbytte kan gøre dette, mens de øvrige har mulighed for at lade overskuddet opspare i holdingselskabet og dermed undgå at blive udbyttebeskattet. Et holdingselskab kan således være med til at undgå konflikter om udbyttepolitikken.

   

  Spørgsmål og svar vedrørende holdingselskaber

  Hvem kan stifte et holdingselskab?
  Alle fysiske personer der er myndige kan stifte et holdingselskab. Derudover kan en juridisk enhed, f.eks. et selskab stifte et andet selskab, hvorved det første selskab bliver til et holdingselskab. Det gælder for både anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis man f.eks. er to ejere af virksomheden kan hver fysisk person have hvert et holdingselskab. De to holdingselskaber kan herefter etablere et fælles holdingselskab, der så igen ejer driftsselskabet.

   

  Hvordan stifter man et holdingselskab?
  Man kan oprette et holdingselskab eksempelvis i form af et anpartsselskab med en selskabskapital på kr. 50.000. Selskabskapitalen kan være i form af enten kontanter eller i form af aktiver der har en værdi på mindst kr. 50.000. Stiftelse i form af aktiver/værdier kræver i mange tilfælde, at en revisor udarbejder en vurderingsberetning der dokumenterer, at der rent faktisk er værdier til stede svarende til selskabskapitalen.

   

  Er et holdingselskab en særlig selskabsform?
  Nej, et holdingselskab er blot et almindeligt selskab, der har til formål at eje et andet selskab. Et holdingselskab kan således være både et aktieselskab eller  et anpartsselskab.

   

  Kan man oprette et holdingselskab bagefter driftsselskabet?
  Ja, man kan i de fleste tilfælde efterfølgende oprette et holdingselskab efter reglerne om skattefri anparts/aktieombytning. Der er primært to ulemper ved efterfølgende at oprette holdingselskabet. For det første er det noget dyrere, idet stiftelsesproceduren er mere kompliceret og kræver bl.a. at en revisor udarbejder en vurderingsberetning. En anden ulempe er, at holdingselskabet i en periode på 3 år ikke kan sælge kapitalandele (aktier/anparter) i datterselskabet skattefrit (det såkaldte ejertidskrav).

   

  Kan et holdingselskab anvendes  til mere  end at eje et driftsselskab?
  I princippet kan et holdingselskab anvendes til hvad som helst. Et ofte anvendt formål er at placere visse typer af aktiver i holdingselskabet. Det kan eksempelvis være immaterielle rettigheder i form af et patent, der ejes af holdingselskabet, men anvendes af driftsselskabet i henhold til en licensaftale. På denne måde sikrer man, at patentet ikke bliver omfattet af driftsselskabets eventuelle konkurs.

   

  Er der revisionspligt for et holdingselskab?
  Der gælder samme regler for holdingselskaber som for driftsselskaber.  Et holdingselskab kan fravælge revision hvis holdingselskabet og datterselskabet ikke tilsammen på balancetidspunktet (regnskabsårets udløb), i 2 på hinanden følgende regnskabsår, overskrider 2 af følgende:

  • En balancesum på kr. 4.000.000
  • En nettoomsætning på kr. 8.000.000
  • Antallet af fuldtidsansatte, i løbet af regnskabsåret, må ikke udgøre mere end 12

   

  Kræver det 2 x 50.000 at stifte både holding- og driftsselskab?
  Nej, efter reglerne om ”rullende kapital” kan man anvende de samme kr. 50.000 til at stifte begge selskaber med. Du kan altså anvende 1 x kr. 50.000 2 gange. Kapitalen på kr. 50.000 tilhører driftsselskabet efter endt stiftelse. Kapitalen indgår herefter som en del af selskabets driftskapital og kan anvendes til driftsomkostninger.

   

  Hvad koster det at stifte et holdingselskab?
  Kontant stiftelse af et holdingselskab koster kr. 1.195 + moms. Vi yder rabat ved samtidig kontant stiftelse af både et holdingselskab og et driftsselskab, hvilket koster kr. 2.195 + moms. Dertil kommer et stiftelsesgebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670 pr. selskab.

   

  Ulemper ved et holdingselskab
  Den eneste ulempe ved et holdingselskab er, at der, som ved et driftsselskab, skal udarbejdes en årsrapport for selskabet. Der er ofte tale om en mindre årlig omkostning idet der jo alligevel skal udarbejdes en årsrapport for selskabet. Derudover er der selvfølgelig stiftelsesomkostningerne som er en engangsomkostning..

  Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål, eller ønsker yderligere oplysninger om holdingselskaber, er du meget velkommen til at kontakte os.

  Her kan du læse mere om oprettelse af holdingselskab.