Patientskader

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:

Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81

Kommer man til skade i forbindelse med en behandling i det danske sundhedssystem, kan man kræve sin personskade erstattet efter reglerne i Patienterstatningsloven/erstatningsansvarsloven.

Der kan udbetales erstatning uanset om der er begået fejl i forbindelse med den behandling man har modtaget – kriteriet er blot, at man er påført en merskade i forhold til den grundlidelse, som man behandles imod.

 

Man skal anmelde patientskaden til patienterstatningen.

Patienterstatningen er et offentligt organ, som alene har til formål at behandle patientskader, og udbetale personskadeerstatninger til patienter, som er blevet påført en personskade i forbindelse med den behandling, der er modtaget i sundhedssystemet.

Der gælder nogle nærmere kriterier for behandlingen og anerkendelsen af patientskader, som fremgår af Patienterstatningsloven.

Jensen advokatfirma rådgiver personer som har været udsat for patientskader om deres mulige erstatningskrav overfor forsikringen.

 

Patientforsikringen

Patientforsikringen træffer afgørelser i sager, der omfatter skader sket på offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner – f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv.

Se mere på:
patientforsikringen.dk

Sagsforløb i patientskadesag

Sagen behandles af Patienterstatningen. Det er nødvendigt, at anmeldelsen begrundes med en beskrivelse af, hvorfor skaden skal anerkendes, ligesom der skal redegøres for og fremsendes dokumentation for selve erstatningskravene.

 

Når Patienterstatningen har modtaget en anmeldelse, beder de hospitalet om at anmelde skaden.

Patienterstatningens afgørelser kan påklages til Patientskadeankenævnet. Patientskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Vi har stor erfaring, både med den administrative klagesagsbehandling, og med domstolsbehandling af patientskadesager.

Udgiften til advokatbistand kan i patientskadesager ikke kræves dækket hos Patienterstatningen. Kontakt os for en drøftelse af din patientskade, herunder en orientering om salærberegning.

Erstatning for patientskader

Erstatning skal dække det midlertidige og varige tab.

 

Midlertidige poster:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab

 

Varige poster:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

 

Hvis en forsørger afgår ved døden grundet følgerne efter en skade, ydes forsørgertabserstatning og begravelsesomkostninger til de efterladte.

 

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelsen kompensere for den smerte og ulempe, du er udsat for i sygeperioden.

 

Godtgørelsen udgør kr. 195,00 pr. sygedag (2017-tal) og kan kræves så længe du er sygemeldt. Dog kan du maksimalt kræve kr. 75.000 (2017-tal).

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatningen dækker dit løntab efter ulykken.

Løntabet dækkes, til du kan begynde at arbejde igen. Hvis du på grund af ulykkens følger lider et varigt løntab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt, midlertidigt eller endeligt, at skønne over skadelidte erhvervsevne. Patienterstatningen kan i disse tilfælde kun stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der ydes erstatning for erhvervsevnetab (eventuelt i form af et á conto beløb).

 

Helbredelsesudgifter og andet tab

Erstatningsposten dækker udgifter til din helbredelse, fx. behandlingsudgifter og transportudgifter i forbindelse hermed.

 

Praksis indebærer, at man kan som udgangspunkt kun forvente at få dækket tilskudsberettigede behandlingsformer i en begrænset tidsperiode og helt nødvendige hjælpemidler, der ikke er betalt fra anden side, f.eks. af det offentlige.

 

Varigt mén

Godtgørelsen kompenserer for de varige helbredsmæssige gener og ulemper efter en ulykke. Méngraden fastsættes på baggrund af arbejdsskadestyrelsens méntabel, som er ens for alle uanset alder, køn og beskæftigelse.

Méngraden fastsættes på baggrund af sagens lægelige akter, særligt de indhentede speciallægeerklæringer. Hver méngrad begrunder en godtgørelse på kr. 8.600,00 (2017-tal), forudsat méngraden er mindst 5%.

Der kan i helt særlige tilfælde fastsættes en méngrad på 120%. Godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år, skadelidte er ældre end 40 år ved skadens indtræden, og med yderligere en forhøjelse ved skadelidtes fyldte 60. år.

 

Erhvervsevnetabserstatningen

Erstatningen dækker dit varige indtægtstab, når du ikke længere er i stand til at oppebære samme løn som før ulykken.

Der er tale om en økonomisk vurdering. Ved vurderingen af erhvervsevnetabet tages hensyn til skadelidtes rimelige muligheder for at skaffe sig indtægt, henset til den pågældendes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling, genoptræning og lignende.

Hvis du fx. efter omskoling til andet erhverv må forventes at kunne tjene som før ulykken, har skadelidte ikke lidt noget erhvervsevnetab. Der betales normalt tabt arbejdsfortjeneste i omskolingsperioden.

Først fastsættes en erhvervsevnetabsprocent, der skal afspejle de varige indtægtstab i procent. Kun tab på 15% og derover udløser en erstatning.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes herefter på baggrund af dine indtægter i året forud for ulykken. Såfremt denne årsløn ikke afspejler værdien af skadelidtes erhvervsevne på skadestidspunktet, kan årslønnen fastsættes efter et skøn.

Årslønnen reguleres herefter op til opgørelsestidspunktet og ganges med faktor 10 og med erhvervsevnetabsprocenten. Erstatningen nedsættes, hvis du på skadestidspunktet var ældre end 29 år. Erhvervsevnetabserstatningen kan maksimalt udgøre kr. 9.000.000,00 (2017-tal).

Fremtidige helbredelsesudgifter og fremtidigt andet tab

Såfremt det kan godtgøres, at skadelidte som følge af ulykken har et fremtidigt behov for eksempelvis behandlinger, dækkes de fremtidige udgifter med et engangsbeløb.

Beløbet beregnes på baggrund af den forventede årlige udgift, der ganges med faktor 10. Beløbet reduceres, hvis skadelidte ved skadens indtræden er ældre end 39 år. Praksis er meget restriktiv.

Anbefalinger i patientskadesager

Vi anbefaler og opfordrer til at kontakte os, hvis der er noget, du er tvivl om, eller ønsker en professionel vurdering af din sag og mulighederne heri. Skal der anlægges retssag, er der mulighed for at søge om retshjælp eller fri proces, så udgifterne til din sag ikke skal betales af dig.

 

Problemerne i patientforsikringssager er mange. Det kan, udover de sager, hvor der er begået klare fejl, være vanskeligt at bevise, at “specialistreglen” er overtrådt, eller at skaden ligger over en “tålegrænse”. Området kræver medicinsk indsigt, og der gælder særlige bevisprincipper. Det er ofte kompliceret at klarlægge, om gener skyldes grundlidelsen (altså den sygdom man er behandlet for) eller en eventuel patientskade.