Arbejdsskader

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv til bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:

Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81
Arbejdsskade

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber.

 

 • Arbejdsulykker
 • Erhvervssygdomme

 

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.
For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.
Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

 

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade.
Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Her er de to overordnede.

 

 • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
 • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde – eller de forhold som arbejdet foregår under.

 

Der kan være en række undtagelser til de to betingelser – for eksempel i forbindelse med redning af menneskelivvennetjenester og arbejde i udlandet.


Det gør Arbejdsskadestyrelsen
Når Arbejdsskadestyrelsen modtager din anmeldelse, vurderer de, om sagen skal behandles som en ulykke eller en erhvervssygdom.
Derefter begynder man at indhente de nødvendige oplysninger.

Arbejdsskadestyrelsen skal normalt bruge oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden.
Hvis der er tvivl om hændelsen eller påvirkningerne, kan de høre vidner eller andre i sagen.

 

Afgørelsen og erstatning
Når arbejdsskadestyrelsen har tilstrækkeligt med oplysninger, træffer de som udgangspunkt en samlet afgørelse.
Det vil sige, at du får at vide, om skaden er anerkendt, og om du får erstatning.
Hvis du er utilfreds med arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

 

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen behandler hvert år flere end 60.000 sager. Her kan du blandt andet finde:

 

 • Statistik om sagsbehandlingen
 • Forklaring på hvorfor en sag trækker ud
 • Spørgsmål og svar

 

Se mere på:
aes.dk

 

Sagsforløb

Din arbejdsskade skal anmeldes til virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Herefter sendes sagen til Arbejdsmarkedes erhverssikring (AES), som tager stilling til, hvorvidt der er tale om en skade, som er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

AES sørger for, at sagen bliver oplyst, dvs. at de skal indhente den nødvendige dokumentation.

I praksis er det dog vigtigt, at man som skadelidt selv deltager aktivt i denne proces og sikrer, at de nødvendige undersøgelser finder sted, samt at alle relevante og nødvendige dokumenter fremskaffes og præsenteres for AES.

 

Det kan være hensigtsmæssigt, at man under processen i AES at lave indlæg til AES, hvor man forklarer og uddyber vanskelige spørgsmål om eksempelvis bevismæssige, indkomstmæssige, lægelige eller juridiske forhold.

Ønsker du at anke en afgørelse fra AES skal det ske inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Det er Ankestyrelsen, der behandler ankesagen.

Hvis man ikke kan acceptere Ankestyrelsens afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med at føre sager om arbejdsskader – både i Arbejdsskadestyrelsen, ved Ankestyrelsen og ved domstolene, og vi giver dig gerne vores professionelle vurdering af netop din situation.

 

Erstatning

 

I forbindelse med en arbejdsskade kan der udbetales erstatning for følgende poster:

 

 • Udgifter til nødvendig sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mm.
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for erhvervsevnetab
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Overgangsbeløb ved dødsfald

 

Vær opmærksom på, at følgende erstatningsposter ikke kan kræves dækket under arbejdsskadeforsikringen:

 

 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Visse udgifter til medicin, lægeerklæringer mm.

 

 

Hvis arbejdsskaden skyldes noget der kan bebrejdes arbejdsgiveren, kan der rejses et supplerende erstatningskrav overfor arbejdsgiveren vedrørende disse poster (differencekrav).

Såfremt arbejdsskaden sker i forbindelse med et færdselsuheld eller i andre tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan disse poster kræves dækket af skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette kompensation, eller om sagen i øvrigt er behandlet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af mulighederne.

 

 

Vi anbefaler

 

Hvis du har en arbejdsskade, er det vigtigt, at du opnår den korrekte erstatning. Du skal være opmærksom på, at du får den erstatning, du har krav på.

 

Generelt er det vigtigt at sikrer beviser. Det betyder, at du skal sørge for at dine gener er ført til journal hos din egen læge eller på sygehuset, ligesom du skal sørge for at gemme kvitteringer for de udgifter, som du har pådraget dig i anledning af din skade.

 

Det er vigtigt, at det hurtigt bliver undersøgt, om nogen er ansvarlig for ulykken, således at der fremsættes krav om de erstatningsposter (tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte mm.), som ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

 

Vi henviser envidere til vores almindelige anbefalinger for erstatningssager, og hvis der er noget, du er i tvivl om, er du selvfølgelig altid mere end velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering af mulighederne i din situation.