Offererstatning

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:

Bjarne Skøtt Jensen

Bjarne Skøtt Jensen

E-mail: bj@bjsj.dk
Mobil: 20 45 61 04
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81

Hvis du har været udsat for overfald, vold eller voldtægt, har du mulighed for at få erstatning fra gerningsmanden eller fra staten.
Hvis forurettede er død, kan de efterladte få erstatning.

Offeret kan også få erstatning, selvom gerningsmanden ikke kendes eller er mindreårig og således ikke kan straffes efter straffeloven.

Anmeldes straks

Overfaldet eller hændelsen skal anmeldes til politiet inden 24 timer efter hændelsen, da muligheden for at få erstatning er betinget af, at anmeldelsen sker uden unødigt ophold. Dette er begrundet med opklaringshensyn.

Anmeldelsen kan foretages telefonisk, hvis muligheden for personlig henvendelse ved politiet ikke er mulig. Skaden bør også anmeldes til eget ulykkesforsikringsselskab.

Ansøgning om erstatning

Ansøgning om erstatning kan ske på to måder:

 1. Krav om erstatning kan rejses under straffesagen mod gerningsmanden. I dette tilfælde har offeret ret til en beskikket bistandsadvokat, som kan hjælpe med at opgøre størrelsen af erstatningskravet.
 2. Selvom gerningsmanden ikke findes, eller kravet først opstår efter retssagen, kan offeret stadig søge erstatning.
  Det gøres ved at rette henvendelse til politiet, som så udlevere et særligt ansøgningsskema, som skal udfyldes. Dette skema skal afleveres til politiet i den retskreds hvor forbrydelsen fandt sted – senest 2 år efter overfaldet. Politiet fremsender efterfølgende ansøgningen sammen med sagens akter til erstatningsnævnet.

Erstatningsnævnet træffer den endelige afgørelse om erstatning.

Bistandsadvokat

Offeret har ret til at få en advokat til at hjælpe sig under sagen. Man må selv vælge hvilken advokat, der skal beskikkes som bistandsadvokat. I modsat fald vil man få en beskikket advokat fra retskredsen.

Erstatningsadvokaterne hos Advokatfirmaet Jensen har den fornødne erfaring i at opgøre erstatningskrav på vegne af forurettede i voldssager, voldtægtssager og på vegne af efterladte pårørende.

 

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og behandler ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven.
Se mere på: erstatningsnaevnet.dk

Sagsforløb i voldsoffersager

 

En ansøgning om erstatning sendes til politiet, som videresender den til Erstatningsnævnet.

 

Vi anbefaler, at du straks tager kontakt til os for at sikre en korrekt og tryg sagsbehandling.

 

 

Du bliver tilbudt at få beskikket en bistandsadvokat, som skal hjælpe dig igennem forløbet under straffesagen mod voldsudøveren. Bistandsadvokaten opgør de erstatningskrav, som man som offer kan opgøre på tidspunktet for straffesagen.

 

Bistandadvokat arbejde slutter når straffesagen er slut. Vi hjælper normalt folk med at anmelde og opgøre kravet overfor Erstatningsnævnet.

 

Erstatningen udbetales af Erstatningsnævnet. Kravet rejses ikke overfor voldsmanden/krænkeren.

 

Hvis du er i tvivl omkring sagsforløbet eller sagen i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og foreløbig vurdering af dine muligheder og behov for bistand. Det er generelt en god ide at lade en erfaren erstatningsadvokat vurdere sagen og yde overordnet rådgivning, således at du kommer rigtigt fra start.

Offererstatning

Erstatning skal dække det midlertidige og varige tab.

 

Midlertidige poster:

 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab

 

Varige poster:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erhvervsevnetabserstatning
 • Erstatning for varige behandlingsudgifter

 

 

Hvis en forsørger afgår ved døden grundet følgerne efter en skade, ydes forsørgertabserstatning og begravelsesomkostninger til de efterladte.

 

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelsen kompensere for den smerte og ulempe, du er udsat for i sygeperioden.

 

Godtgørelsen udgør kr. 195,00 pr. sygedag (2017-tal) og kan kræves så længe du er sygemeldt. Dog kan du maksimalt kræve kr. 75.000 (2017-tal).

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatningen dækker dit løntab efter ulykken.

Løntabet dækkes, til du kan begynde at arbejde igen. Hvis du på grund af ulykkens følger lider et varigt løntab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt, midlertidigt eller endeligt, at skønne over skadelidte erhvervsevne. Forsikringsselskabet kan i disse tilfælde kun stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der ydes erstatning for erhvervsevnetab (eventuelt i form af et á conto beløb).

 

Helbredelsesudgifter og andet tab

Erstatningsposten dækker udgifter til din helbredelse, fx. behandlingsudgifter og transportudgifter i forbindelse hermed.

 

Praksis indebærer, at man kan som udgangspunkt kun forvente at få dækket tilskudsberettigede behandlingsformer i en begrænset tidsperiode og helt nødvendige hjælpemidler, der ikke er betalt fra anden side, f.eks. af det offentlige.

 

Varigt mén

Godtgørelsen kompenserer for de varige helbredsmæssige gener og ulemper efter en ulykke. Méngraden fastsættes på baggrund af arbejdsskadestyrelsens méntabel, som er ens for alle uanset alder, køn og beskæftigelse.

Méngraden fastsættes på baggrund af sagens lægelige akter, særligt de indhentede speciallægeerklæringer. Hver méngrad begrunder en godtgørelse på kr. 8.600,00 (2017-tal), forudsat méngraden er mindst 5%.

Der kan i helt særlige tilfælde fastsættes en méngrad på 120%. Godtgørelsen nedsættes med 1% for hvert år, skadelidte er ældre end 40 år ved skadens indtræden, og med yderligere en forhøjelse ved skadelidtes fyldte 60. år.

 

Erhvervsevnetabserstatningen

Erstatningen dækker dit varige indtægtstab, når du ikke længere er i stand til at oppebære samme løn som før ulykken.

Der er tale om en økonomisk vurdering. Ved vurderingen af erhvervsevnetabet tages hensyn til skadelidtes rimelige muligheder for at skaffe sig indtægt, henset til den pågældendes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling, genoptræning og lignende.

Hvis du fx. efter omskoling til andet erhverv må forventes at kunne tjene som før ulykken, har skadelidte ikke lidt noget erhvervsevnetab. Der betales normalt tabt arbejdsfortjeneste i omskolingsperioden.

Først fastsættes en erhvervsevnetabsprocent, der skal afspejle de varige indtægtstab i procent. Kun tab på 15% og derover udløser en erstatning.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes herefter på baggrund af dine indtægter i året forud for ulykken. Såfremt denne årsløn ikke afspejler værdien af skadelidtes erhvervsevne på skadestidspunktet, kan årslønnen fastsættes efter et skøn.

Årslønnen reguleres herefter op til opgørelsestidspunktet og ganges med faktor 10 og med erhvervsevnetabsprocenten. Erstatningen nedsættes, hvis du på skadestidspunktet var ældre end 29 år. Erhvervsevnetabserstatningen kan maksimalt udgøre kr. 9.000.000,00 (2017-tal).

Fremtidige helbredelsesudgifter og fremtidigt andet tab

Såfremt det kan godtgøres, at skadelidte som følge af ulykken har et fremtidigt behov for eksempelvis behandlinger, dækkes de fremtidige udgifter med et engangsbeløb.

Beløbet beregnes på baggrund af den forventede årlige udgift, der ganges med faktor 10. Beløbet reduceres, hvis skadelidte ved skadens indtræden er ældre end 39 år. Praksis er meget restriktiv.

Anbefalinger i voldsoffersager

Særligt for voldsoffererstatning gælder:

 

 1. Anmeld forbrydelsen til politiet inden 24 timer.
 2. Ansøg om erstatning inden 2 år efter forbrydelsen.
 3. Kontakt advokat for hurtig rådgivning.

 

Desuden anbefaler vi:

 

Der er ingen grund til at du selv sidder med din erstatningssag, for erstatningsnævnet betaler rimelige advokatomkostninger.

 

Det er vigtigt at du har dokumentationen i orden, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Hvis sagen ikke undersøges af politiet, er det vigtigt, at du selv sikrer beviserne i form af f.eks. fotos af skaderne på køretøjerne og af ulykkesstedet, ligesom du bør sikre navne og kontaktdata på både modpart og vidner.

 

Herudover bør man løbende sørge for, at samtlige helbredsgener dokumenteres, så der ikke opstår længevarende “huller” i klagebeskrivelsen.