Forældremyndighed / bopæl

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din forældremyndighedssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50

  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07
  Benjamin Kristensen | Bjsj.dk

  Benjamin Kristensen

  E-mail: ben@bjsj.dk Mobil: 20 45 70 18

  Forældremyndighed bopæl og samvær

  Få hjælp fra et stærkt hold af familieretsadvokater. Vi er specialister inden for forældremyndighed, bopæl og samvær.

   

  Forældremyndighed

  Hvordan får jeg forældremyndighed over mit barn?

  Udgangspunktet er, at alle forældre har fælles forældremyndighed – dette uanset om i er gift eller ej. Alle myndigheder som behandler sager om børn, samvær, bopæl eller forældremyndighed har det tilfælles, at de efterstræber fælles forældremyndighed.

   

  Når man har fælles forældremyndighed skal man kunne blive enige om væsentlige beslutninger der, vedrører barnets bedste/tarv. Først når man ikke kan blive enige, er det relevant at fremsætte anmodning om, at den ene af forældrene skal have forældremyndigheden alene.

   

  Forældremyndighed for gifte forældre

  Forældre der er gift ved barnets fødsel, eller senere indgår ægteskab, har automatisk fælles forældremyndighed. Har i været gift i mindst 10 måneder inden barnets fødsel, har I ligeledes fælles forældremyndighed.

   

  Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, medmindre faderen har anerkendt barnet som hans, eller at I som forældre har underskrevet en erklæring om, at varetage ansvaret og omsorgen for barnet sammen. (En såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring)

   

  Forældremyndighed for ugifte:

  I alle tilfælde får moren den fulde forældremyndighed når:

  • Forældrene ikke er gift.
  • Faren ikke har anerkendt faderskabet og heller ikke dømt som far til barnet.
  • Forældrene ikke har boet sammen, på samme folkeregistrer adresse, inden for de sidste 10 måneder.

   

  Den fælles forældremyndighedsophævelse

  Hvis samarbejdet mellem forældrene slet ikke fungerer, kan Familieretten ophæve den fælles forældremyndighed. Betingelsen for ophævelse er, at forældrene ikke kan samarbejde til fordel for barnets bedste. I denne situation går man ind og vurderer hvor godt forældrene samarbejder, kommunikere med hinanden, og hvorledes forældrenes relation påvirker barnets trivsel.

   

  Ophævelse af den fælles forældremyndighed sker desuden ofte, hvis der forekommer vold forældrene imellem, eller over for barnet, eller hvis forældrene er uegnet som forældre på grund af psykiske vanskeligheder, alkoholisme eller lignende.

   

  Fuld forældremyndighed

  Den af forældrene, som har den fulde forældremyndig alene, træffer beslutninger om barnets forhold.

   

  Dette betyder, at man træffer beslutninger om hvor barnet skal gå i institution, skole, hvilke behandlinger barnet skal have f.eks. vaccinationer, og i det hele taget fungere som barnets værge i dagligdagen.

   

  Bopæl og samvær

  Bopæl – hvor skal barnet bo?

  I forbindelse med samlivsophævelsen skal der ligeledes tages stilling til, hvor barnet skal have bopæl. Det skal man under alle omstændigheder, hvis forældrene ikke har fælles forældremyndighed.

  Den forældre som har barnet boende kaldes ”bopælsforælderen”.

  Hvis du som forælder ikke får tildelt retten som bopælsforælder, kan du ringe eller skrive ind til os i dag, for at drøfte dine rettigheder som forælder.

   

  Uenigheder om barnets bopæl

  Opstår der uenigheder om barnets bopæl, kontakter man i første omgang Familieretshuset. I Familieretshuset forsøger man, at finde en løsning på uenigheden om barnets bopæl. Hvis Familieretshuset skønner, at der ikke kan opnås enighed om bopælen, sendes sagerne i Familieretten, som træffer afgørelse om, hvilken forældre der skal have bopælsretten over barnet.

   

  Det er under alle omstændigheder barnets tarv der kommer i første række, når der skal træffes afgørelser om bopælen.

  Man har mulighed for, at få fri proces til bopælssagen ved Familieretten – kan man ikke få fri proces, koster en sag om bopæl ca. 11.000 kr. + moms. Se mere om betingelserne for fri proces under afsnittet ”Fri proces til din sag om forældremyndighed/bopæl”.

   

  Relevante hensyn ved valg af bopæl

  I visse situationer er der særlige hensyn at tage til barnets ønsker ved valg af bopæl. Barnets ønsker skal særligt tillægges betydning, hvis barnet er omkring 15 år eller ældre.

   

  Såfremt barnet er under 15 år, betyder dette ikke, at barnets egen holdning ikke skal tillægges vægt. Barnet skal således altid høres i forbindelse med gennemførsel af en bopælssag ved Familieretten. Dette foregår ved, at barnet har en samtale med en børnepsykolog i retten, som videreformidler barnets ønsker til retten.

   

  Midlertidig bopæl

  Såfremt det findes nødvendigt, kan der træffes en midlertidig afgørelse om hvor barnet skal bo. Det er Familieretshuset der træffer sådan en afgørelse.

  Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis bopælsforælderen ønsker at flytte. Hvis bopælsforælderen ikke vil vente med at flytte, til sagen er afgjort ved Familieretshuset eller Familieretten, kan Familieretshuset beslutte, at tilknytningen til skole, institution, venner og lignende skal bevares således, at bopælsretten midlertidigt tilkommer den anden forælder.

   

  Afgørelserne fra Familieretshuset kan altid påklages til domstolene.

   

  Fri proces

  Få fri proces til din sag om forældremyndighed/bopæl

  Man kan ofte få fri proces til at føre en sag om forældremyndighed eller bopæl ved byretten. Det er alene de økonomiske betingelser der skal være opfyldt, og tjener du således under fri proces ”grænserne”, så får du nærmest automatisk fri proces.

  De økonomiske betingelser for at få fri proces i 2022 er:

  • Kr. 348.000 for enlige ansøgere
  • Kr. 442.000 for ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold

  For hvert hjemmeboende barn under 18 år forhøjes beløbsgrænserne endvidere med kr. 60.000.

   

  Det skal understreges, at man ikke kan få fri proces til at føre sin sag i Familieretshuset – alligevel vælger mange at få en specialiseret advokat til at deltage i mødet i Familieretshuset, så man er så godt stillet som muligt, når Familieretshuset skal træffe første afgørelse om forældremyndigheden eller bopæl.

   

  Du kan både få fri proces som sagsøger og som den sagsøgte part, blot du opfylder betingelserne for fri proces. Vi vil naturligvis bistå med fri proces-ansøgningen.

   

  Sagens gang

  Sagens gang i det familieretslige system

  Familieretshuset er den første instans man kommer i kontakt med, når man har sager om forældremyndighed og bopæl. Kan man ikke blive enige i Familieretshuset, sendes sagen videre til Familieretten, som er en afdeling i byretten i den retskreds man bor i. Byretten tager stilling til de spørgsmål som parterne er uenige om, og her er man næsten undtagelsesfrit altid repræsenteret sammen med en advokat.

   

  Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater