Tvangsfjernelse

Vi er eksperter i tvangsfjernelsessager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din tvangsfjernelsessag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Sebastian Scheffmann

  Sebastian Scheffmann

  E-mail: ses@bjsj.dk
  Mobil: 22 23 78 46
  Marianne Scheffman

  Marianne Ekholm Scheffmann

  E-mail: mes@bjsj.dk
  Mobil: 40 68 94 34

  Mie Støttrup

  E-mail: mss@bjsj.dk
  Mobil: 29 45 60 07

  Tvangsfjernelser

  Vi hjælper dig med at overskue de meget komplicerede regler om tvangsfjernelse af børn. Du får ikke blot en advokat, men derimod hele vores engagerede hold af specialister, som bistår dig under hele sagen.

  Vi er dine advokater og rådgivere med speciale i tvangsfjernelser.

  Hvad betyder det at få tvangsfjernet sit barn/ sine børn

  En tvangsfjernelse betyder, at kommunen fjerner dit barn fra jeres bopæl. Det er børn og ungeudvalget i kommunen som, efter indstillinger fra kommunens medarbejdere, træffer afgørelser om tvangsfjernelser. Under en sådan proces har du krav på, at få udleveret alle papirerne i sagen, du har krav på at udtale dig, og du kan kræve en advokat beskikket, som betales af kommunen, og som kan gennemgå sagen med dig, inden der træffes afgørelse.

   

  For at dit barn kan blive tvangsfjernet af kommunen, skal der være en stor risiko for, at barnet lider alvorlig skade af at blive boende hos dig/ jer som forældre. Det er en betingelse, at problemerne i hjemmet ikke kan løses, selv med bistand fra kommunen – kommunen har således en bestående pligt til at forsøge, at løse problemerne inden de tvangsfjerner. Typiske grunde til tvangsfjernelse er f.eks. vold, misbrug eller sygdom hos forældrene, som medfører, at de ikke kan passe deres børn/barn.

  Gratis advokatbistand

  I sager om tvangsfjernelse af børn har du krav på gratis advokatbistand. Det er ikke blot dig som forældre, der har krav på gratis advokatbistand, det har dine børn også. Det er dog først fra barnets fyldte 12 år, at barnet har krav på en advokat i forbindelse med tvangsfjernelse.
  Vi anbefaler, at du kontakter os, så snart du får mistanke om, at en tvangsfjernelse kan være under forberedelse i kommunen – du kan ringe gratis til os og tale med os om din sag.

  Hvem træffer beslutninger om tvangsfjernelse?

  Det er kommunens folk, der har kompetencen til at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal indledes en sag om tvangsfjernelse af dit barn. Ofte er man ikke enige i kommunens beslutning, og så har man krav på, at sagen forelægges for børn og unge-udvalget, som kan træffe afgørelse. Når sagen behandles af børn- og ungeudvalget, har du krav på, at få en advokat med som bisidder, og som din partsrepræsentant – advokaten er gratis.

  Klagemuligheder

  Børn- og ungeudvalgtes afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen i Aalborg eller København. Vi rådgiver om klagemuligheder, og bistår dig også i forbindelse med klagesagen. Hvis Ankestyrelsen heller ikke giver dig medhold, har du mulighed for, at indbringe sagen for domstolene, hvilket vi også hjælper dig med. Vores advokatbistand i forbindelser med disse klagemuligheder har ikke nogen omkostninger for dig.

  Vi er – som din advokat – forpligtet til, at vejlede og hjælpe dig under hele forløbet, og vi er sammen med dig ved alle møder, både ved børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolen.

   

  Hvordan hjælper vi under tvangsfjernelsessager

  At få sit barn fjernet er en forfærdelig oplevelse for alle parter. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en advokat som har forstand på sager om tvangsfjernelse, hvis du havner i sådan en situation – vi hjælper i hele landet, uanset hvor du bor. Du kan trygt kontakte os for en drøftelse af din situation.

   

  Ofte får kommunen ikke oplyst sagerne tiltrækkeligt. Vi oplever, at kommunerne til tider – måske med vilje, måske ikke – fokuserer mere på forhold, som taler for tvangsfjernelsen end det modsatte.

   

  Vores opgave er at få alt frem i forbindelse med sagernes behandling – også de ting der taler til din fordel og imod kommunens beslutning om tvangsfjernelser. Vi har ingen interesserer hos kommuner eller andre, vi varetager kun dine interessere eller dit barns interesserer, hvis det er barnet, vi er advokat for.

   

  Vi hjælper dig med at overskue de komplicerede regler, som ligger til grund for tvangsfjernelser, og vi medvirker til at overholde de frister, som også kan være komplicerede at gennemskue, således at du ikke mister en mulighed for en behandling af din sag. Vi oplever tit, at der i kommunernes handleplaner kan findes fejl, og det går vi også ind og påtaler.

   

  Hvad er dine rettigheder?

  Når kommunerne går ind og vurderer sagerne om tvangsfjernelse – altså om de har pligt til at gribe ind – så anskuer de ofte sagerne på en sådan måde, at de lægger vægt på de negative ting. Du har krav på at få støtte og hjælp af en kontaktperson, en hjemmepasser eller få bistand til at få barnet i daginstitution. Det er kun hvis disse tiltag ikke er tiltrækkelige, at kommunen kan eller skal gribe ind med en anbringelse.

   

  Aktindsigt

  Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om den sagsbehandling, der foregår i kommunen, hvad kommunen skriver om dig, og de møder I har. Du har krav på, at få aktindsigt og få indblik i de dokumenter der ligger i din sag, og det skal du gøre brug af – vi hjælper dig med det.

   

  Hvis du er i besiddelse af dokumenter eller papirer, der beskriver sagen, er du meget velkommen til at kontakte os, så gennemgår vi papirerne sammen, og tager en snak om dine muligheder.

   

  Vi kigger også papirerne igennem, for at se om der er eventuelle fejl i kommunens behandling af din sag.

   

  Støtteperson

  Hvis du oplever, at dit barn bliver anbragt, har du ret til, at få en person tilknyttet, som skal hjælpe dig. Dette er en person, som har særlig fagkundskab, og som hjælper dig med det forløb, du er kastet ud i, kontakten med kommunen, og kontakten til den institution hvor barnet er anbragt. Vi er gerne behjælpelige med at henvise til støttepersoner.

   

  Klageformer/klagemuligheder

  Måden hvorpå man skal klage, kan variere alt efter om det er kommunen, Ankestyrelsen eller domstolene, der har truffet en afgørelse.

   

  I forhold til kommunens afgørelser kan du klage direkte til kommunen. Det foregår relativt formløst, og du kan enten klage det mundtligt, sende en mail eller lignende.

   

  På samme måde kan du klage over børn- og ungeudvalgtes afgørelser og ligeledes over ankestyrelsens afgørelser. Den myndighed, der har truffet afgørelsen, har pligt til at videresende klagen til ankeinstansen – for Ankestyrelsens vedkommende videresendes sagen til domstolene.

   

   

   

  Anbringelsessteder

  Der findes forskellige anbringelsessteder, som vælges af kommunen. Du har ret til at blive hørt, og have indflydelse på anbringelsesstedet, inden kommunen tager stilling til hvor dit barn skal sendes hen.

   

  – Netværkspleje (Alternative anbringelsessteder)

  Du skal være opmærksom på muligheden, at familiemedlemmer kan bruges som ”netværksplejefamilie”. Dette er en familie, som barnet enten har en familiær relation til, eller hvor barnet blot har en særlig god relation til familien. Dette kan være en mindre barsk og en mere tryg løsning for både dig og dit barn.

   

  Ofte sker anbringelse hos en plejefamilie, som vælges af kommunen, men vi vil naturligvis hjælpe dig med at undersøge muligheden for en netværksplejefamilie, såfremt dette virker som en bedre løsning.

   

  Der er imidlertid også mulighed for, at dit barn bliver anbragt på socialpædagogisk opholdssteder eller endeligt en efterskole.

   

  Der skal selvfølgelig vælges det anbringelsessted som er mest hensigtsmæssigt, skånsomt og bedst for dit barn.

   

  Ret til samvær

  Du har krav på ret til samvær med dit barn. Samværet kan foregå som overvåget samvær, støttesamvær, og eventuelt også i dit eget hjem måske med et weekendophold. Samværet kan fastsættes helt ned til en time om måneden af kommunen. Beslutter kommunen at afvise samvær, har du krav på at få dette prøvet ved børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene, og du har mulighed for, at få en advokat beskikket igennem hele forløbet.

   

  Beslutter kommunen, at der skal fastsættes overvåget samvær, skal der være gode grunde hertil – de grunde skal oplyses, således at du ved hvad årsagen er til, at der skal være personer tilstede i forbindelsen med samværet

  Frivillig anbringelse:

  Hvis det er besluttet, at dit barn skal anbringes frivilligt, og du indgår en aftale med kommunen herom, fordi du synes det er er det bedste for dit barn, så forekommer det, at sådan en aftale kan brydes.

   

  Du har til hver en tid mulighed for, at tilbagekalde et sammentykke til frivillig anbringelse. Det indebærer, at kommunen skal forelægge sagen for børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og i sidste instans domstolene, hvis du kræver dette. Du har også i denne situation mulighed for at få beskikket en advokat – det er gratis, og vi har mange sager herom.

   

  Du er altid velkommen til at kontakte os.

   

  Vær opmærksom på:

  • At du altid har krav på indsigt i sagens dokumenter
  • At du kan selv vælger din advokat (Du har også mulighed for, at vælge en advokat som bor udenfor kommunen, og som har specialiseret sig i denne type sager)

  Vi har stor erfaring med denne type sager, og vi har sager i hele landet, så du ringer blot. Det er ikke noget problem hvis det foregår i anden by, end der hvor vi har kontor, og det bliver hellere ikke dyrere af den grund

   

  Vi er med dig under hele sagens forløb, og vi sikrer os, at du og dit barn får den bedste behandling i hele forløbet – vi kontrollerer, at der ikke begås fejl af de involverede myndigheder.