Bodeling

ved skilsmisse

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din skilsmissesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Adam Elkheir

  Adam Elkheir

  E-mail: adam@bjsj.dk
  Mobil: 61 13 01 50
  Katrine Helding Lund | Bjsj.dk

  Katrine Helding Lund

  E-mail: khl@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 41 40

  Bodeling ved skilsmisse

  Ved skilsmisse skal I beslutte jer for en lang række praktiske og økonomiske spørgsmål.

   

  • Hvem skal blive boende?
  • Skal der betales ægtefællebidrag?
  • Hvem skal have indboet?
  • Hvordan deler I jeres formue og jeres private ejendele?

   

  Langt de fleste er ikke klar over de mange praktiske og juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en skilsmisse, og da der er mange følelser involveret, kan det nogen gange være svært at indgå aftaler om deling af økonomi mv.

   

  Derfor anbefaler vi, at man har en (advokat) med under forløbet, til at gennemføre forhandlingerne med den anden ægtefælle. På den måde undgår man den direkte kontakt, og man undgår også den direkte følelsesmæssige involvering i forbindelse med dialogen med modparten.

   

  Aktiver og passiver skal fordeles ligeligt

  Når man går fra hinanden ophører formuefælleskabet, og det betyder, at man skal have taget stilling til hvem der skal overtage de aktiver, som man i fællesskab ejer, og man skal også have taget stilling til hvem der skal overtage den gæld, som er stiftet under ægteskabet.

   

  Enhver bodeling indeholder mange individuelle og særlige problemstillinger af økonomisk karakter.

   

  Der kan være ønsker om at udtage bestemte aktiver, der kan være et ønske om at overtage den fælles bolig, og dette indebærer en stillingtagen til overtagelse af gæld, som normal er optaget med pant i boligen.

   

  Der skal tages stilling til eventuel betaling af ægtefællebidrag, og der kan være indgået aftale om sameje eller særeje under ægteskabets beståen, som skal behandles under bodelingen.

   

  Kontakt en advokat med speciale i bodeling

  – det skaber tryghed og ro.

  Har man en advokat til at bistå sig i forbindelse med delingen betyder dette, at man ikke selv behøver at bekymre sig om hvorvidt man vil blive snydt i forbindelse med den aftale om deling der skal indgås. Det sørger advokaten for, at det ikke bliver.

   

  Er der formuefællesskab, skal det deles ligeligt, således at hver ægtefælle kommer ud med en lige stor andel af formuen, når delingen har fundet sted.

   

  Har man en advokat til at bistå sig med at indgå aftale om bodeling, så indebærer det at man ikke selv fremsætter krav, som ikke er realistiske og heller ikke har hold i det regelsæt, som er gældende for ægtefællers formue, og man undgår samtidig, at man bliver snydt af modparten, fordi forhold ikke bliver undersøgt, eller aktiver/passiver bliver delt forkert. Dialogen forbedres simpelthen.

   

  Det må altid anbefales, at man kontakter en advokat med speciale i bodeling til at bistå sig under selve bodelingssagen, når jeres fælles bo skal deles.

   

  Hos Jensen Advokatfirma er vi specialister i deling af ægtefællers formue – bodeling, og vi tilbyder et første uforpligtende telefonmøde – og et første forbindende rådgivermøde til en fast pris på kr. 2.500,00 inklusive moms.

   

  Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte os.

  Særeje

  Er der aftalt særeje under ægteskabets beståen, er det ikke givet, at der skal ske ligedeling.

   

  Særejeformuen deles ikke ligeligt, men tilfalder normalt den ægtefælle, som ejer det pågældende særejeaktiv som særeje.

   

  Særeje kan være aftalt på mange måder. Der kan være tale om et bestemt beløb, eller en virksomhed, eller en fast ejendom, eller lignende.

  Særeje indebærer som nævnt, at der ikke skal ske ligedeling af den del af formuen, som er omfattet af særeje.

   

  I forbindelse med bodelingen skal ægtepagter fremskaffes, så vi kan gennemgå dem, og også foretage en juridisk fortolkning af den aftale, der er indgået, således at man ikke bliver snydt i forbindelse med delingen – idet der er forskellige formkrav, der skal være opfyldt, og det skal også være klart hvilke aktiver, der er omfattet af særejet for at det er bindende og gældende.

  Udnyt din fortrinsret – udtagelse af bestemte aktiver

  I forbindelse med delingen af formuen, kan der nemt opstå uenighed om, hvem der har ret til at beholde et bestemt aktiv – det kan være en bolig, en bil eller lignende.

  Det altovervejende udgangspunkt er, at den ægtefælle som ejer det pågældende aktiv – altså har købt aktivet, og kan fremvise kvittering på det pågældende aktiv – har ret til forlods at udtage det pågældende aktiv. Dog mod at kompensere halvdelen af friværdien i det pågældende aktiv til den anden ægtefælle.

  Urimelige bodelingsaftaler samt misbrugs- og reguleringskrav

  Hvis der i en bodeling laves en aftale om skævdeling, som er urimelig, har kan mulighed for at få omgjort og annulleret den pågældende bodelingsaftale, således at der rettes op på de urimeligheder og den skævdeling, som måtte være aftalt ægtefællerne imellem.

   

  Efter retspraksis er kravet for at få en bodelingsaftale omstødt, at den er urimelig.

   

  Da der er ikke andre krav, er det ud fra en helhedsvurdering (som foretages af domstolene) om en bodelingsaftale skal tilsidesættes som urimelig.

   

  Har man advokatbistand i forbindelse med aftalens indgåelse, vil det altid være sværere at få omgjort bodelingsaftalen efterfølgende – da det må antages, at advokaten har rådgivet om de muligheder, og de regler, der er gældende på aftaletidspunktet.

   

  Har der fundet misbrug af fællesejemidler sted under ægteskabets beståen, kan der fremsættes misbrugs- eller reguleringskrav imod den anden ægtefælle under delingen af boet, således at man godtgøres/erstattes tab, der er opstået som følge af at den anden ægtefælle har misbrugt formuemidler til for eksempel overforbrug, risikable investeringer eller lignende.

   

  Misbrugskrav kan rejses i forbindelse med selve delingen af boet.

   

  Ligesom misbrugskrav kan der også fastsættes reguleringskrav, som indebærer, at hvis du har brugt dine personlige; for eksempel særejemidler til at forøge jeres delingsformue, så har du mulighed for at fremsætte et reguleringskrav i forbindelse med deling, således at du bliver kompenseret for den investering, du har gjort i fællesboet, når bodelingsregnskabet skal opgøres – der er således mulighed for at rette op på situationer, hvor man har forspildt sit særeje til fordel for fællesejet, ved at blande sit særeje sammen med fællesejemidler, hvilket normalt indebærer at særejet bortfalder, ved at man fremsætter et reguleringskrav i forbindelse med selve bodelingen.

   

  Som det fremgår ovenfor, så er der mange juridiske problemstillinger, der skal tages stilling til i forbindelse med en bodeling, og derfor er det altid tilrådeligt, at man har en advokat ved sin side, som har forstand på bodelinger.

   

  Advokaten tjekker også den anden ægtefælles økonomi, således at man ikke bliver snydt i forbindelse med indgåelse af bodelingsaftalen.

   

  Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte os.