Øvrige ydelser

Gratis sagsgennemgang

Få det første møde og en vurdering af din erstatningssag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Advokatsalæret beregnes i forhold til en række faktorer, som har indflydelse på salærets størrelse i sidste ende.

  Disse er:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • arbejdets omfang, og
  • det opnåede resultat
  • sagens evt. hastende karakter m.m.

  Fri proces og retshjælpsforsikring

  Hvis der opstår uenighed om erstatningsansvaret eller erstatningskravene, kan der blive tale om at rejse sag ved domstolene.

  Har man en beskeden indtægt vil der være mulighed for at opnå fri proces til sagen (læs eventuelt mere på www.civilstyrelsen.dk).

  En sædvanlig familie/indboforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, som eventuelt kan dække de fleste omkostninger ved et sagsanlæg.

  Disse ordninger dækker normalt ikke advokatudgifter forbundet med erstatningsopgørelsen overfor modpartens ansvarsforsikring, når sagen – som i de fleste tilfælde – løses uden om domstolene.

  Erstatningssager hvor der er en ansvarlig modpart

  I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, skal skadevolderens ansvarsforsikring bidrage til dækningen af dine advokatudgifter. Modpartens forsikringsselskab skal dække rimelige og nødvendige advokatudgifter. Ifølge praksis er der imidlertid tale om et standardhonorar, og det kan ikke forventes, at selskabets bidrag vil dække hele det med sagen forbundne advokatsalær.

  Offererstatningsloven følger en tilsvarende praksis.

  Du må således påregne, at du selv kommer til at betale et restsalær for vores bistand.

  Det er ikke muligt på forhånd at fastslå størrelsen af restsalæret, da det vil afhænge af en række konkrete forhold, som er meget vanskelige at skønne over ved sagens opstart, herunder arbejdets omfang, sagens kompleksitet og sagsgenstanden. Vi vil imidlertid give dig et overslag forinden samarbejdet indledes.

  I øvrigt er det sædvanligt, at der på forhånd indgås aftale om de anslåede omkostninger, hvis det er muligt.