Patienterstatningen

Kontakt nu

Få det første møde og en vurdering af din sag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Advokat Bjarne Jensen | Bjsj.dk

  Når du kommer i kontakt med det danske sundhedsvæsen, kan det desværre ske, at du kommer ud for en skade eller sågar et dødsfald på grund af eksempelvis fejlagtig eller for sen behandling, ligesom du kan være uheldig at få en skade forårsaget af et ellers godkendt lægemiddel.

  Skulle du blive udsat for et af disse scenarier, kan du søge erstatning hos Patientskadeerstatningen, der vurderer, hvorvidt du har ret til en økonomisk erstatning og godtgørelse for varige mén samt svie og smerte.

  Du skal dog være opmærksom på, at det kan være en besværlig proces, ligesom sagsbehandlingen kan trække ud. Her kan det være en god ide, at du allierer dig med en advokat fra Jensen Advokatfirma, der netop har som speciale at finde rundt i den jungle af paragraffer og bestemmelser, som også gælder inden for dette regi. Vi er et hold af erfarne og dedikerede advokater, som kan overtage din sag og sørge for at få dig godt i land.

  Hvad typer af skader kan du anmelde?

  Det danske sundhedsvæsen har hver dag kontakt med tusindvis af mennesker, og derfor er det heller ikke så underligt, at det en gang imellem ikke går, som det skal. Det er ikke i orden, men der skal stadig være en forståelse af, at alle mennesker kan begå fejl, hvilket også er den logiske bevæggrund for at have et organ som Patientskadeerstatningen, der netop har mulighed for at beslutte, hvorvidt du har krav på en erstatning.

  Men lad os se lidt nærmere på, hvilke skader der faktisk dækkes.

  Har du fået en behandlingsskade?

  En behandlingsskade handler om, at du er kommet til skade, efter du har modtaget behandling eller måske blot blevet undersøgt i sundhedsvæsenet. Du kan også søge om erstatning, hvis du ikke har fået den korrekte behandling, eller du måske er blevet fejldiagnosticeret. Og helt ultimativt kan du indbringe en sag, hvis der er sket et dødsfald på baggrund af mangelfuld eller forkert behandling.

  For lægmand kan det være svært at afgøre, om du er blevet udsat for et af ovenstående forhold. Det kan nemlig godt være, at du synes, at du ikke er blevet behandlet korrekt, men hvis lægen er uenig med dig, kan du se frem til en lang og opslidende sag. Også her kan vi hos Jensen Advokatfirma være dig behjælpelig, da vi blandt andet på baggrund af vore mange års erfaring med denne slags sager hurtigt kan vurdere, hvorvidt du har en god sag eller ej.

  Er det et lægemiddel, der har skadet dig?

  Når det kommer til skader, som er forvoldt af lægemidler, er reglerne noget mere brogede, og her kan det i særdeleshed betale sig, at du søger rådgivning hos Jensen Advokatfirma. Udgangspunktet er, at lægemidlet (naturligvis) skal være godkendt i Danmark og enten udleveret af et apotek, en læge eller en butik, der må håndtere håndkøbsmedicin.

  Men lad os kaste et nærmere blik på reglerne for udbetaling af erstatning i forbindelse med lægemidler, som den er beskrevet hos Patientskadeerstatningen.

  Du kan få udbetalt en erstatning, hvis det kan påvises, at de skadelige bivirkninger med overvejende sandsynlighed skyldes lægemidlet. Patientskadeerstatningen skal derefter vurdere, om bivirkningerne er for skrappe i forhold til behandlingen af din sygdom.

  Her skal du altså være meget opmærksom på, at der er tale om et skøn, som Patientskadeerstatningen gør sig. Det betyder, at der er tale om en subjektiv vurdering af forhold, som egentlig kun du selv kan redegøre for. Det kan være problematisk og kalder igen på, at du søger hjælp hos en instans, som har erfaring med disse skader.

  Patientskadeerstatningen gør i øvrigt opmærksom på en lang række af forhold, der med det samme diskvalificerer dine muligheder for erstatning. Disse er blandt andre:

  •     Psykiske mén af medicinen
  •     Forældelse af skaden
  •     Det økonomiske tab overstiger ikke 3.000 kroner
  •     Hvis du lider af en livstruende sygdom og behandles med medicin, der er kendt for at forårsage svære bivirkninger

  Kan alle indbringe en skade?

  Hvis du skulle havne i en situation, hvor du eller dine pårørende af den ene eller den anden grund lider så meget overlast i sundhedsvæsnet, at du tænker, at du har ret til en erstatning, kan du naturligvis indbringe sagen for Patientskadeerstatningen. Men også pårørende, hospitalet selv eller den autoriserede sundhedsperson kan indbringe sagen.

  Du kan vælge at lade dig repræsentere af andre, og der er for eksempel ikke krav om, at en advokat skal fremvise en fuldmagt for at føre sagen for dig. Selvom Patientskadeerstatningen bygger på en idé om, at sagen og dens bevisførelse skal være let tilgængelig, og Patientskadeerstatningen gør deres ypperste for at finde frem til alle relevante og nødvendige papirer, for eksempel patientjournaler, kan det alligevel være en lettelse for dig, at du har en advokat ved din side.

  Han eller hun kan nemlig hjælpe dig med at få sagen til at gå hurtigere, og der er en masse praktiske spørgsmål, som du ikke behøver tage stilling til. Det vil uden tvivl være en lettelse, når du står i en situation, der naturligvis kan være stressende både fysisk og mentalt. Derfor anbefaler vi hos Jensen Advokatfirma altid, at du retter kontakt til advokat med speciale i erstatning, inden du rejser en eventuel sag hos Patientskadeerstatningen.

  Vær i øvrigt også opmærksom på, at en indledt sag fortsættes, selvom den skadelidte afgår ved døden. Her vil en eventuel erstatning indgå i dødsboet og fordeles efter gældende arveregler.

  Er du donor eller forsøgsperson?

  Som donor og/eller forsøgsperson er du faktisk bedre dækket end andre mennesker, og din mulighed for at få erstatning er større. Det skyldes tanken om, at mennesker, der hjælper andre, for så vidt muligt skal holdes skadesløse.

  Med hensyn til både organdonorer og bloddonorer er risikoen for uheld 0,04 % og således stort set ikke tilstede. De skader, som ses, er oftest overstået på et par dage og giver derfor ikke anledning til erstatning.

  En forsøgsperson er et menneske, som i udgangspunktet intet fejler, men for at tjene penge eller gøre en god gerning tilmelder sig medicinske forsøg. Her kan både være tale om at prøve nyt medicinsk udstyr, men såmænd også lægemidler eller deltagelse i andre forsøg kan komme på tale.

  Igen kan det være behæftet med en vis usikkerhed, hvornår der er tale om uhensigtsmæssige bivirkninger, og hvornår der reelt er tale om, at du kan få tilkendt en erstatning. Hos Jensen Advokatfirma er vi eksperter i at foretage netop den vurdering, og vi kan hurtigt fortælle dig, om det kan svare sig at indbringe sagen for Patientskadeerstatningen.

  Men hvordan indbringer du en sag for Patientskadeerstatningen, og hvordan er sagsbehandlingen?

  Det vil vi fortælle dig mere om i næste afsnit.

  Hvordan foregår sagsbehandlingen?

  Patientskadeerstatningen behandler hvert år over 10.000 anmeldelser. Det er lidt over 27 anmeldelser om dagen, så du kan nok regne ud, at din anmeldelse skal være skarp og præcis, så du med det samme får forklaret, hvad din problemstilling er.

  Patientskadeerstatningen kan ikke fortælle dig, hvor lang tid det tager at behandle en sag, da det varierer fra sag til sag. Men det er klart, at du kan hjælpe processen på vej, hvis du har en advokat ved din side, som ved helt nøjagtigt, hvordan en anmeldelse skal se ud.

  Patientskadeerstatningen modtager din anmeldelse

  Når Patientskadeerstatningen modtager din anmeldelse, kan de finde på at afvise den med samme. Det kan blandt andet ske, hvis sagen er forældet eller ikke hører under de områder, som de dækker. Patientskadeerstatningen tager kontakt til det sted, hvor den påståede skade er sket og beder om at få tilsendt journaler og andet, som kan være med til at belyse sagen fra alle sider. Skulle behandlingsstedet udforme en anmeldelse, sender de også den til dig.

  Tag kontakt til Jensen Advokatfirma og få din sag prøvet hos os først. Så er du sikker på, at din klage ikke afvises med det samme, men i stedet kommer igennem til næste fase; lægemødet. Ligesom du får hjælp til at forstå din egen journal og den eventuelle anmeldelse, som skadestedet har indsendt. Patientskadeerstatningen giver dig nemlig en chance for, at du komme med bemærkninger til denne, men det kan svært at forholde sig til noget, hvis du ikke er helt sikker på, hvad der menes med ordlyden.

  Der skal afholdes et lægemøde

  Når Patientskadeerstatningen har godkendt din anmeldelse, skal der afholdes et lægemøde. Her skal lægen gennemgå journalen, og sagen bliver diskuteret af lægen og sagsbehandleren. Det sker ofte, at dette møde ender med, at lægen ønsker yderligere udtalelser fra for eksempel en speciallæge.

  Sagen afvises eller anerkendes

  Når din sag har været igennem disse trin, skal det afgøres, om din klage og dit ønske om erstatning skal afvises eller anerkendes. Din sag kan blive afvist, hvis det, du oplever som en skade, opfattes som en del af den sygdom, du lider af. Her er igen tale om en medicinsk vurdering, som det kan være svært at argumentere imod, såfremt du ikke har nogen erfaring på området.

  Lad Jensen Advokatfirma hjælpe dig igennem alle klagens faser. Det giver dig en langt bedre chance for at opnå en erstatning.

  Der kan naturligvis også ske det glædelige, at lægemødet fører til, at din sag og klage anerkendes.

  Hvis sagen anerkendes, skal Patientskadeerstatningen som oftest indhente flere oplysninger, førend den kan udbetale erstatningen. Det kan eksempelvis være nødvendigt at indhente oplysninger fra din kommune eller andre offentlige instanser. Her kan Jensen Advokatfirma også hjælpe dig med at få sagen til gå hurtigere, så du kan komme tilbage til dit vante liv.

  Du kan anke patienterstatningens afgørelse

  Uanset om din sag anerkendes eller afvises, har du mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Patientskadeerstatningen. Det kan være, at du ikke er tilfreds med erstatningens størrelse, eller måske kan du ikke forstå den afgørelse om afvisning af sagen, som er sket på lægemødet.

  Om det er af den ene eller den anden grund, skal du være meget varsom med at klage over sagen. Og i særdeleshed hvis der allerede er fastsat en størrelse på erstatningen. Ankenævnet for Patientskadeerstatningen har nemlig ret til at mindske beløbet eller helt droppe erstatningen.

  Derfor skal du rådføre dig med os, inden du træffer sådan en beslutning. Vi kan også på baggrund af vores erfaring med mange andre lignende sager fortælle dig, om du kan forvente det udfald, som du ønsker. Det kan i sidste ende spare dig for en lang og udmattende kamp, ligesom det på den anden side også kan vise sige at være en god idé at anke sagen og se, om du ikke kan få det udfald, som du mener, at du er berettiget til.

  Det er en vurdering, som vi er eksperter i at foretage.

  Erstatningens størrelse og udbetaling

  Reglerne for erstatningens størrelse er meget indviklede og hænger blandt andet sammen med skadens art og din hidtidige økonomi. Den lov, som beskriver, hvor mange penge du kan forvente at få udbetalt, er ikke en lov, som udelukkende bruges af Ankenævnet for Patientskadeerstatningen. Det er en generel lov, der tager højde for et utal af variabler, som til sidst skal munde ud i præcist det beløb, du kan få udbetalt på baggrund af din skade.

  Hos Jensen Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre erstatningssager, og det betyder, at vi bevæger os hjemmevant i den lov, som ovenfor er beskrevet. Det er særdeles vigtigt, at du allierer dig med en advokat, som kan fortælle dig, om de udregninger, som Patientskadeerstatningen laver, er korrekte. Ellers kan du komme til at snyde dig selv for et stort beløb.

  Med hensyn til udbetalingen af erstatningen er det din region eller dit forsikringsselskab, der skal udbetale pengene. De er forpligtet til at udbetale beløbet senest en måned efter, at du har modtaget afgørelsen om, at du er berettiget til erstatning.

  Jensen Advokatfirma sidder klar til at hjælpe dig nu

  Hos Jensen Advokatfirma er vi eksperter i at føre erstatningssager, og vi ordner det hele for dig. Det betyder for det første, at du er sikker på, at din sag er i gode hænder, og at intet overlades til tilfældighederne. Det er nemlig meget vigtigt i den slags sager, hvor du også skal være opmærksom på, at der til tider skal foretages en del subjektive skøn.

  Ring eller skriv til os i dag og hør, hvordan vi kan optimere dine chancer for, at din sag anerkendes, ligesom vi har de nødvendige kompetencer til at vurdere, om du får den erstatning, som du er berettiget til, eller om du skal have flere penge udbetalt.