Tvangsfjernelser_SLET

Vi er eksperter i tvangsfjernelsessager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din tvangsfjernelsessag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7680 1690

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04

  Tvangsfjernelse

  Vi hjælper dig med at overskue de meget komplicerede regler om tvangsfjernelse af børn, du får ikke blot en advokat, men derimod vores engagerede hold af specialister som bistår dig under hele sagen.

  Vi er dine advokater og rådgivere med speciale i tvangsfjernelser.

  Hvad betyder det at få tvangsfjernet sit barn/ sine børn?

  En tvangsfjernelse betyder, at kommunen fjerner dit barn fra jeres bopæl. Det er børn og unge-udvalget i kommunen som efter indstillinger fra kommunens medarbejdere træffer afgørelser om tvangsfjernelser. Under en sådan proces har du krav på, at få alle papirerne i sagen udleveret, du har krav på at udtale dig, og du kan kræve en advokat beskikket, som betales af kommunen, og som kan gennemgå sagen med dig inden der træffes afgørelse.

  For at dit barn kan blive tvangsfjernet af kommunen, skal der være en stor risiko for, at barnet lider alvorlig skade af at blive boende hos dig/ jer som forældre. Det er en betingelse, at problemerne i hjemmet ikke kan løses, selv med bistand fra kommunen – kommunen har således en bestående pligt til at forsøge, at løse problemerne inden de tvangsfjerner. Typiske grunde til tvangsfjernelse er f.eks. vold, misbrug eller sygdom hos forældrene som medfører, at de ikke kan passe deres børn/barn.

  Du har krav på gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelse af børn

  Det er ikke blot dig som forældre, der har krav på gratis advokat hjælp, det har dine børn også. Det er dog først fra barnets fyldte 12 år, at barnet har krav på en advokat i forbindelse med tvangsfjernelse. Vi anbefaler at du kontakter os så snart du får mistanke om, at en tvangsfjernelse kan være under forberedelse i kommunen – du kan ringe gratis til os og tale med os om din sag.

  Hvem træffer beslutninger om tvangsfjernelse?

  Det er kommunens folk, der har kompetencen til at træffe en beslutning om hvorvidt der skal indledes en sag om tvangsfjernelse af dit barn. Ofte er man ikke enige i kommunens beslutning, og så har man krav på at sagen forelægges for børn og unge-udvalget, som kan træffe afgørelse. Når sagen behandles af børn og unge udvalget har du krav på, at få en advokat med som bisidder, og som din partsrepræsentant – advokaten er gratis.

  Klagemuligheder

  Børn og unge-udvalgtes afgørelse kan indbringes for ankestyrelsen i Aalborg eller København. Vi rådgiver om klagemuligheder, og medvirker også i forbindelse med klagesagen, og du har ikke udgifter i forbindelse hermed. Hvis ankestyrelsens afgørelse også går dig i mod, har du mulighed for, at indbringe sagen for domstolene hvilket vi også hjælper med, uden at det indebærer omkostninger for dig.

  Vi er som din advokat forpligtet til, at vejlede og hjælpe dig under hele forløbet, og vi er sammen med dig ved møder både ved børn og unge-udvalget, ankestyrelsen og ved domstolen. Ring til os nu eller skriv en mail på henholdsvis telefonnummer 76801690 eller mail Bj@bjsj.dk.

  Hvordan hjælper vi under tvangsfjernelsessager

  At få sit barn fjernet er en forfærdelig oplevelse for alle parter. Derfor er det vigtigt, at hvis du står i den situation, at du kontakter advokater som har forstand på sager om tvangsfjernelse – vi hjælper i hele landet, uanset hvor du bor du ringer blot på telefonnummeret 76801690 eller mailer på bj@bjsj.dk.

  Ofte forekommer det at kommunen ikke får sagerne oplyst tiltrækkeligt. Det er vores oplevelse, at kommunerne til tider – måske med vilje, måske ikke, fokusere mere på forhold som taler for tvangsfjernelsen snarere end det modsatte.

  Vores opgave er at få alt frem i forbindelse med sagernes behandling – også de ting der taler til din fordel og imod kommunens beslutning om tvangsfjernelser, vi har ingen interesserer hos kommuner eller andre, vi varetager kun dine interessere eller dit barns interesserer, hvis det er barnet vi er advokat for.

  Vi hjælper med at overskue de komplicerede regler, som ligger til grund for tvangsfjernelser, og vi medvirker til at overholde de frister, som også kan være komplicerede at gennemskue, og som fungere forskelligt, således at du ikke mister en mulighed for en behandling af din sag.

  Vi oplever tit at der i kommunernes handleplaner kan findes fejl, og det går vi også ind og påtaler.

  Hvad har du ret til

  Når kommunerne går ind og vurderer sagerne om tvangsfjernelse – om de har pligt til at gribe ind, så anskuer de ofte sagerne på en sådan måde, at de lægger vægt på de negative ting. Du har krav på at få støtte og hjælp af en kontaktperson – en hjemmehosser eller få bistand til at få barnet i daginstitution, det er kun hvis disse tiltag ikke er tiltrækkelige, at kommunen kan eller skal gribe ind med en anbringelse.

  Aktindsigt

  Det er vigtigt at du holder dig orienteret om den sagsbehandling der foregår i kommunen, hvad kommunen skriver om dig og de møder i har. Du har krav på, at få aktindsigt og få indblik i de dokumenter der ligger i din sag og det skal du gøre brug af – vi hjælper dig med det.

  Hvis du ligger inde med dokumenter eller papirer der beskriver sagen er du meget velkommen til, at kontakte os – så gennemgår vi papirerne sammen og tager en snak om de muligheder der er i sagen.

  Vi kigger også papirerne igennem for at se om der er eventuelle fejl i kommunens behandling af din sag.

  Støtteperson

  Hvis du oplever at dit barn bliver anbragt har du ret til, at få en person tilknyttet, som skal hjælpe dig. Dette er en person som har særlig fagkundskab og som hjælper dig med det forløb du er kastet ud i, i forhold til fjernelse af dit barn, og kontakten med kommunen og den institution hvor barnet er anbragt. Vi er gerne behjælpelige med at henvise til støttepersoner.

  Klageformer/ klagemuligheder

  I relation til kommunens afgørelser kan du klage til kommunen, det foregår relativt formløst, du kan enten gøre det mundtligt eller sende en mail eller lignende.

  På samme måde kan du klage over børn og unge udvalgtes afgørelser og ligeledes over ankestyrelsens afgørelser, den myndighed der har truffet afgørelsen har pligt til, at videresende klagen til ankeinstansen – fra ankestyrelsens vedkommende videresendes sagen til domstolene.

  Anbringelsessteder

  Der findes forskellige anbringelsessteder – som vælges af kommunen. Du har ret til at blive hørt, og have indflydelse på anbringelse stedet inden kommunen tager stilling til hvor dit barn skal hen.

   

  Netværkspleje

  Du skal være opmærksom på muligheden, at familiemedlemmer kan bruges som netværkspleje familie – det kan være en mindre barsk og en mere tryg løsning for både dig og dit barn.

  Ofte sker anbringelse hos en plejefamilie, som vælges af kommunen.

  Der er imidlertid også mulighed for, at dit barn bliver anbragt på socialpædagogisk opholdssteder eller endeligt en efterskole.

  Der skal selvfølgelig vælges det anbringelses sted som er mest hensigtsmæssigt, skånsomt og bedst for dit barn.

  Ret til samvær

  Du har krav på ret til samvær med dit barn. Samværet kan foregå som overvåget samvær, støttesamvær, og eventuelt også i dit eget hjem måske med et weekendophold. Samvær kan besluttes helt ned til en time om måneden på kommunen som fastlægger samværet, og aftaler det med dig – beslutter kommunen at afvise samvær, har du krav på at få dette prøvet ved børn og unge udvalget, ankestyrelsen og ved domstolene og du har mulighed for, at få en advokat beskikket i sådan en situation også.

  Beslutter kommunen, at der skal gennemføres overvåges samvær, skal der være grunde hertil – de grunde skal oplyses således at du ved hvad årsagen er til, at der skal være personer tilstede i forbindelsen med samværet.

  Frivillig anbringelse

  Hvis det er besluttet, at dit barn skal anbringes frivilligt og du laver en aftale med kommunen herom, fordi du synes det er er det bedste for dit barn så forekommer det, at sådan en aftale kan brydes.

  Du har til hver en tid mulighed for, at tilbagekalde sammentykke til frivillig anbringelse. Det indebærer, at kommunen skal forelægge sagen for børn og unge udvalget, ankestyrelsen og domstolene hvis du kræver dette. Du har mulighed for også i denne situation, at få beskikket en advokat – det er gratis, og vi har mange sager herom.

  Du er altid velkommen til at kontakte os på telefonnummeret 76801690 og mail Bj@bjsj.dk husk altid at du har krav på indsigt i sagens dokumenter – husk også du selv vælger din advokat og du har også mulighed for, at vælge en advokat som bor udenfor kommunen, og som har specialiseret sig i denne type sager – kontakt også hvis du får brug for en advokat, vi har stor erfaring i denne type sager, vi har sager i hele landet så du ringer blot, det er ikke noget problem hvis det foregår i anden by end der hvor vi har kontor og det bliver hellere ikke dyrere af den grund.

  Vi er med dig under hele sagens forløb og vi sikrer at du og dit barn får den bedste behandling i hele forløbet – vi kontrollere at der ikke begås fejl af de involverede myndigheder.