Tvangsfjernelser

Vi er eksperter i tvangsfjernelsessager

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din tvangsfjernelsessag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
  Jesper Håkonsson

  Jesper Håkonsson

  E-mail: jh@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 55 85
  Bjarne Skøtt Jensen

  Bjarne Skøtt Jensen

  E-mail: bj@bjsj.dk
  Mobil: 20 45 61 04
  Gratis advokathjælp

  For at sikre forældre og børns rettigheder i forbindelse med en tvangsanbringelse har både forældremyndighedsindehaver og børn som er fyldt 12 år ret til at være bistået af en advokat. Forvaltningen betaler udgiften til advokaten.

  Kommunen har en forpligtigelse til at vejlede om ret til advokatbistand, og denne meddelelse gives ofte til forældrene i forbindelse med at Forvaltningen beslutter sig for at sagen skal indbringes for Børn- og Unge Udvalget.

  Tvangsanbringelse udenfor hjemmet

  En afgørelse om at tvangsanbringe et barn er et voldsomt indgreb i en familie. En sådan sag er meget alvorlig, og en tvangsanbringelse skal være sidste udvej. Forvaltningen skal således sørge for at alle andre muligheder er udtømt inden der skrides til til tvangsanbringelse. Vi ser som et led i vores sagsbehandling på, om Forvaltningen har overholdt disse forpligtelser.

   

  Alle har ret til selv at vælge advokat.

  Som din advokat taler vi din sag i Børn- og Unge udvalget, vi påser ligeledes, at dine rettigheder bliver overholdt, og vejleder om klagemuligheder, herunder muligheden for i sidste inde at indbringe sagen for domstolene.

  Du vælger selv hvilken advokat, du  ønsker at bruge i forbindelse med en tvangsfjernelse. Du behøver ikke vælge en lokal advokat, men kan frit vælge. Vi fører mange sager omkring tvangsfjernelse i hele landet, og vi har stor erfaring med denne type sager.

   

  –  –  –

  Grunde til tvangsfjernelse – tvangsanbringelse

  Når kommunen kræver et barn anbragt uden for hjemmet, kan det ske på 2 måder, enten kan det ske frivilligt, ved at du som forældremyndighedsindehaver giver samtykke til anbringelsen, eller det kan ske som en tvangsfjernelse. Kommunen skal her indstille til Børn og Unge-udvalget, at barnet skal tvangsanbringes udenfor hjemmet. Hvis du har givet samtykke, men kommunen vurderer, at du ikke mener du tager dit samtykke alvorligt, så kan de også i dette tilfælde indstille til en tvangsfjernelse. Der skal som udgangspunkt meget til før det ender ud i en tvangsfjernelse, da barnets sundhed eller udvikling skal være i alvorlig fare i hjemmet. Hvis problemerne kan løses i hjemmet, skal der ikke ske tvangsfjernelse af barnet. Barnet bliver først fjernet, når børn og unge-udvalget er enige i kommunens indstilling til tvangsfjernelsen, hvor barnet herefter skal fjernes med det samme, dvs. senest 24 timer efter afgørelsen har fundet sted. De forskellige årsager til tvangsfjernelse af børn gennemgås i Servicelovens § 58, stk. 1.

   

  Relevante sager:

  Højt konfliktniveau ikke nok til at tvangsfjerne barn
  Sag om forældre til et 2 årigt barn, hvor forældrene havde ophævet samlivet, da barnet var ca. 2 måneder gammel og barnet blev tvangsfjernet da han var ca. 5 måneder gammel. Forældrene havde et meget højt konflikt niveau, og moderen fik frataget forældremyndigheden over barnet, da man vurderede at de ikke kunne samarbejde om den fælles forældremyndighed. Faderen fik her forældremyndigheden, da han var bedst til at samarbejde med myndighederne. Da moderens samarbejde med myndighederne var blevet bedre, og da der ikke var grundlag for at antage, at det meget høje konfliktniveau påvirkede barnet, fandt landsretten derfor ikke tungtvejende grunde nok til at ophæve den fælles forældremyndighed.

   

  Tvangsfjernelse grundet psykisk sygdom
  Tvangsfjernelse af en ca 2-årig dreng, fra hans ca 20-årige moder, da hun havde det man dengang kaldte ”stærke psykiske afvigelser”, da hun gentagne gange har været indlagt på psykiatrisk afdeling og var ifølge lægeerklæringer belastet med en intelligensdefekt, epilepsi og meget mentalt ustabil.

   

  Tvangsfjernelse ophævet
  Tvangsfjernelse af spædbarn ophævet. Moderen var blevet erklæret uegnet til at tage sig af et spædbarn, og barnet var derfor blevet fjernet da det var helt lille. Hun var erklæret uegnet af statshospitalet, da fandt hende rastløs, flagrende og ukoncentreret. Hun var også ude af stand til at sætte pris på de små fremskridt med barnet, og blev derfor nemt hidsig. Efter et par år udenfor hjemmet fjernede moderen og hendes ægtefælle barnet fra observationshjemmet, herefter holdte de barnet skjult for myndighederne. Da barnet imidlertid var blevet 4,5 år gammel, og da moderen kun var anset som uegnet til at passe spædbørn fandt retten at ophæve beslutningen om tvangsfjernelse af barnet.

   

  Hjemsendelse af tvangsfjernet dreng
  Barn på 2 år blev givet tilbage til forældrene, da forældrenes forhold var stabiliseret. Der var tidligere blevet nægtet hjemgivelse, da barnet boede ved en god plejefamilie. Barnets ophold ved plejefamilien skulle kun være midlertidigt, og barnet ville tro at plejefamilien var dens rigtige familie, jo længere tid at barnet var ved dem. Derfor kunne det ikke vente med at sende barnet hjem til hans rigtige familie.

   

  Ombudsmandudtalelse
  Samværet mellem en moder og hendes søn var blevet begrænset til overvågede telefonsamtaler og breve, da sønnen sad på et behandlingshjem, hvor moderen gentagne gange havde opfordret ham til stikke af, og da det var de sagkyndiges – herunder psykologens – vurdering, at opholdet var nødvendigt for sønnens fortsatte udvikling.
  Ombudsmanden udtaler, at det er tvivlsomt, at det er hjemmel til sådan en begrænsning i privatlivets fred da det kræver meget klar hjemmel.. Herunder den tvivl der må bestå om de rejste spørgsmål, fandt ombudsmanden det dog ikke tilstrækkeligt, at de gældende regler var uden hjemmel eller grundlovsstridige.

   

  Pige hjemgivet til mormor
  En 9-årig pige var blevet tvangsfjernet fra moderen, som led af svær paranoid skizofreni, og som havde været indlagt på psykiatrisk afdeling. Pigen havde hver weekend været på besøg hos sin mormor, som var pædagogmedhjælper. Pigen blev anbragt i den samme plejefamilie som sin lillebror, men fik det værre efter anbringelsen. Landsretten vurderede at pigen havde haft godt af samværet med sin mormor, som hun efter anbringelsen i plejefamilien kun fik at se, når hun besøgte sin mor. Da  moderen tilkendegav overfor retten, at hun ville overlade pasningen af pigen udelukkende til mormoren, blev pigen hjemgivet.

  Lovens betingelser for tvangsfjernelse

  Servicelovens § 58, stk. 1:

  Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

   

  1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,

   

  2) vold eller andre alvorlige overgreb,

   

  3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller

   

  4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

   

  kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

   

  Frivillig anbringelse

  Ved frivillig anbringelse af et barn udenfor hjemmet, skal du som forældre give dit samtykke til kommunen, til at de anbringer barnet eller den unge hos en anden familie eller i en institution. Mange forældre får af vide, at de altid kan tilbagekalde deres samtykke, hvilket også er korrekt, men dette betyder nødvendigvis ikke, at barnet automatisk kommer hjem og bo. Barnet bliver først hjemgivet, hvis kommunen træffer beslutning om dette. Hvis kommunen vurderer, at barnet eller den unge ikke skal sendes hjem, skal kommunen indstille til tvangsfjernelse ved Børn og Unge-udvalget. Dette har kommunen 6 måneder til at gøre, hvor barnet i mellemtiden bliver boende på anbringelsesstedet.

   

  Hvis du er i tvivl om hvilken mulighed du skal vælge, så kontakt os så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe jer finde den løsning der er bedst for jer og jeres barn.

   

  Regler for frivillig anbringelse
  Ifølge servicelovens § 52 skal kommunen gribe ind, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Dette skal først gøres, efter der er foretaget en børnefaglig undersøgelse (se processen ved tvangsfjernelse).

   

  Tilbud til hjælp i hjemmet
  Efter den børnefaglige undersøgelse kan kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om hjælp indenfor de nedenstående 9 tilbud, dog kan der gives foreløbig eller akut støtte sideløbende med undersøgelsen, hvis det vurderes nødvendigt. Her vælges den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer, der er blevet konstateret gennem den børnefaglige undersøgelse.

   

  • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
  • Døgnophold, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, eller i et botilbud.
  • Aflastningsordning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution
  • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted
   Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

   

  Fremgangsmåde ved frivillig anbringelse
  Hvis barnet eller den unge er over 15 år, skal man tillige kræve samtykke fra den unge, før man anbringer den unge på et anbringelsessted.

  Inden en frivillig anbringelse skal kommunen udarbejde en handleplan, som fastslår formålet med anbringelsen samt opstiller målet for indgrebet. Det vil sige, at kommunen skal opstille en plan, for hvad de forventer, at der vil ske undervejs og efterfølgende anbringelsen. Denne handleplan skal danne grundlag for forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 års samtykke, så det kan karakteriseres som et informeret samtykke, da det er vigtigt, at parterne ved hvad de takker ja til, da anbringelsen af et barn udenfor hjemmet er af så alvorlig karakter for forældrene og børnene.

   

  Videreført anbringelse
  En videreført anbringelse er en anbringelse af et barn, som ikke har nogen genbehandlingsfrist. Dette betyder, at sagen ikke automatisk bliver prøvet ved Børn og Unge-udvalget efter et bestemt tidspunkt. Sådanne afgørelser kan træffes, lige meget om barnet oprindeligt har været frivilligt eller tvangsmæssigt anbragt udenfor hjemmet. Disse afgørelser træffes på baggrund af barnet eller den unges tilknytning til opholdsstedet, og afgørelser om videreført anbringelse kan træffes på trods af, at der ikke længere er et anbringelsesgrundlag efter de almindelige regler om anbringelse.

   

  Betingelser for videreført anbringelse
  Der skal dog være nogle betingelser opfyldt, for at der kan blive tale om en videreført anbringelse:

   

  • Barnet eller den unge har været anbragt (frivilligt eller tvangsmæssigt) i mindst tre år.
  • Barnet eller den unge har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet
  • Det må – både på kort og langt sigt – antages at være af væsentlig betydning for barnet eller den unges bedste at blive på anbringelsesstedet.
  • Der vil fortsat være tale om en anbringelse, og alle regler, som knytter sig til en anbringelse, skal fortsat følges.

   

  Genbehandling af sager om videreført anbringelse
  Da videreførte anbringelser ikke skal behandles efter de almindelige regler om anbringelse, er udgangspunktet, at sagen først kan genbehandles, hvis der opstår så væsentligt ændrede forhold, at det er nødvendigt at genbehandle sagen for at sikre barnets eller den unges fortsatte tryghed.

  Se i øvrigt regler om genbehandling senere.

   

   

  Børn

  Børn under 12 år

  Ved tvangsfjernelse af børn under 12 år bliver sagen reelt en kamp mellem forældre og kommunen, da yngre børn ikke har nogen klageret. Dette er desværre også den aldersgruppe, hvor tvangsfjernelse af barnet sker hyppigst. Du har som forældre stadig ret til samvær eller kontakt med dit barn, alt efter hvad der vurderes bedst for barnets behov.

   

  Barnet skal høres
  I disse sager kommer barnets egne synspunkter til at spille en større rolle, da det er vigtigt for barnet, at der er stabilitet i hverdagen, specielt i en så ung alder. Her fastlægger kommunen de rammer og vilkår for samværet og kontakten, alt efter hvad der skønnes bedst for barnet.

   

  Barnets ret til samvær
  Kommunen har pligt til, at sørge for at kontakten eller samværet med barnet holdes ved lige. Børn og Unge-udvalget kan også træffe beslutninger om overvåget samvær, afbrudt samvær, anonymisering af opholdssted og kontrol af brev-, mail- og telefonkontakt. Sådanne beslutninger træffes naturligvis ud fra, hvad der skønnes bedst for barnet, og skal derfor bedømmes ud fra den konkrete sag. Hvis samværet eller kontakten nedsættes til mindre end én gang om måneden eller helt nægtes, så har I ret til at få sagen bragt for Børn og Unge-udvalget.

   

  Børn over 12 år

  Ved tvangsfjernelse af børn over 12 år kommer forløbet til at udspille sig en kende anderledes, da loven foreskriver, at alle børn over 12 har ret til en børneadvokat, da børn i denne alder vurderes til at være modne nok til selv at kunne tage stilling til deres situation i hjemmet. Det er selvfølgelig vigtigt at tilgodese barnets ønsker uanset alder, og det kommer også specielt til udtryk, at barnet selv har en stemme i sagen, når de når over de 12 år.

   

  Hvis jeres barn ikke er blevet hørt under tvangsanbringelsen, så kontakt os i dag. Vi hjælper jer med at få jeres barn hørt, så de kan komme hjem så hurtigt som muligt.

   

  Barnets rettigheder
  Det er vigtigt at huske på, at barnet har, ligesom forældrene, ret til gratis advokatbistand. Ud over retten til advokatbistand, har barnet også ret til en støtteperson, ret til at blive hørt, ret til at klage over afgørelser om anbringelse og ændring af opholdssted og ret til aktindsigt.

   

  Ændring af anbringelsessted
  Efter nye regler i forhold til ændring af anbringelsessted så skal børn over 12 år nu give samtykke til en flytning, hvor aldersgrænsen førhen lå på 15 år. Forældremyndighedsindehaveren skal naturligvis give samtykke uanset barnets alder. Hvis enten barnet eller forældremyndighedsindehaveren ikke giver samtykke til flytningen, så skal sagen bringes for Børn og Unge-udvalget, som her skal træffe afgørelse om anbringelsesstedet. Denne beslutning skal træffes ud fra en helhedsvurdering af barnets eller den unges situation. Her skal man tage hensyn til den oprindelige grund til anbringelsen, og hvad man vurderer er det bedste for barnets eller den unges behov for kontinuitet under anbringelsen.

   

  Indstillingens indhold
  Børn og Unge-udvalget skal træffe deres beslutning på baggrund af en indstilling fra forvaltningen, hvor denne indstilling skal indeholde:

  • Barnets handleplan med blandt andet en angivelse barnets behov for at blive flyttet til et nyt anbringelsessted.
  • Barnets eget synspunkt på ændring af anbringelsesstedet.
  • En beskrivelse af om supplerende støtte på det aktuelle anbringelsessted ville kunne imødekomme barnets behov for støtte.
  • En beskrivelse af det nye anbringelsessteds forventede evne til at imødekomme barnets behov for støtte og trygge rammer.
  • En udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted.
  • Øvrige nødvendige oplysning, eksempelvis relevante oplysninger fra barnets daginstitution.

   

  Forældre

  SÅDAN HJÆLPER VI VED TVANGSFJERNELSE AF BØRN

  Tvangsfjernelse af børn er en frygtelig oplevelse for alle parter. Står du midt i en sag om tvangsfjernelse af børn, eller er du i fare for at få tvangsfjernet dit barn, så kontakt os – Vi er advokater med speciale i sager om tvangsfjernelser af børn. Vi behandler sager i hele landet, ring eller mail på ovennævnte kontaktoplysninger hele døgnet.

  Få gratis advokathjælp til forældre og børn i sager om tvangsfjernelse

  Jeg hjælper i sager om tvangsfjernelse af børn over hele landet og har ført mange sager om tvangsfjernelse af børn ved kommuner, i Ankestyrelsen og i retten. Jeg kan være advokat for dig som forælder, der oplever at få tvangsfjernet dit barn og sikre dine rettigheder. Dit barn har også ret til gratis advokathjælp i en sag om tvangsfjernelse, hvis barnet er fyldt 12 år. Jeg kan være advokat for dit barn og sikre, at barnet bliver hørt og passet på gennem tvangsfjernelsessagen.

   

   

   

  –  –  –

  Forældres rettigheder

  Forældreevneundersøgelse
  Som forældre kan det være svært at spejle sig selv i de vurderinger, som kommunen laver ved en tvangsfjernelse, og det kan derfor være ønskeligt at få en ”second opinion” fra en psykolog efter eget valg. Dette har man som forældre ret til, dog skal forældreevneundersøgelsen betales af egen lomme. Sådan en forældreevneundersøgelse vil normalt omfatte samspilsobservationer mellem jer og barnet, og kommunen skal derfor stille barnet til rådighed, så sådan en undersøgelse er mulig.

  Føler I at I ikke er blevet hørt under tvangsanbringelsen, så kontakt os med det samme. Hjælp under tvangsfjernelsen er gratis! Vi vil hjælpe jer med at få jeres barn sikkert hjem.

   

  Ret til klageadgang
  Man har både som forældremyndighedsindehaver og uden ret til klageadgang. Netværkspersoner har dog ingen klageadgang, da de ikke har partsstatus, og derfor har de heller ikke ret til advokatbistand, aktindsigt mm. hvilket forældre med og uden forældremyndighed har.

   

  Ret til samvær
  Forældre og netværket omkring barnet har også ret til samvær med det anbragte barn eller den unge. Her indeholder Serviceloven regler om retten til samvær i § 71, som starter således:
  “§ 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige.”

  Når kommunen tilrettelægger samværet, skal der lægges vægt på barnets relation til familien og familiens netværk på længere sigt. Det skal derfor tilrettelægges på den måde, så barnet stadig har mulighed for at knytte bånd til familien ved en eventuel hjembringelse.

   

  Ret til indflydelse på barnets hverdag
  Du har som forældre ifølge denne bestemmelse også ret til informationer om barnets hverdag og til at bidrage til et godt samarbejde mellem jer og barnets opholdssted. I vil derfor stadig have mulighed for at have indflydelse på jeres barns hverdag på trods af, at barnet er anbragt udenfor hjemmet.

   

   

  Sådan klager du

  Processen ved tvangsfjernelse

  1. Forældrekompetenceundersøgelse
  Når det er kommet til kommunens kendskab, at barnets udvikling eller sundhed muligvis lider alvorlig skade, vil en undersøgelse af jeres evne som forældre blive krævet af kommunen. Dette vil naturligvis ske sammen med barnet, hvor din praktiske håndtering af barnet, din omsorg overfor barnet og din evne til at til sidestille dine egne behov til fordel for barnet vil vurderes.

   

  2. Børn og Unge-udvalget
  Når en tvangsfjernelse findes nødvendig, skal sagen til møde ved Børn og Unge-udvalget. Dette udvalg består af 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen, 2 børnesagkyndige og ledes af en byretsdommer. Kommunen skal som det første sende en indstilling til udvalget med oplysninger om genbehandlingsfrist. Sammen med indstillingen skal kommunen vedlægge en børnefaglig undersøgelse. Denne undersøgelse skal, i så vidt mulig omfang, udarbejdes i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren. Undersøgelsen laves som en helhedsvurdering af barnets overordnede trivsel, da den skal omfatte barnets en undersøgelse af nedenstående forhold.

   

  • Barnets udvikling og adfærd
  • Barnets familieforhold
  • Barnets skoleforhold
  • Barnets sundhedsforhold
  • Barnets fritidsforhold og venskaber
  • Og andre relevante forhold

   

  Der skal dog tages hensyn til den konkrete sag, og at visse omstændigheder i sagen kan bevirke, at et enkelt eller flere forhold ikke er relevante for undersøgelsen.

   

  Der skal som led i undersøgelsen også tages hensyn til barnets eget synspunkt, og der skal derfor finde en samtale sted mellem barnet og kommunalbestyrelsen. Samtalen kan dog også undlades alt efter barnets modenhed eller sagens karakter, og den kan desuden heller ikke finde sted uden forældremyndighedsindehaverens samtykke og tilstedeværelse. Alt efter barnets alder har barnet også selv ret til gratis advokatbistand ligesom forældrene.

   

  Da en tvangsfjernelse er en af det mest indgribende foranstaltninger, som kommunen kan foretage, skal de have afsøgt alle andre mindre indgribende foranstaltninger som fx personlig støtte, terapi, forældrekompetencekurser og lignende, inden de indstiller til en tvangsfjernelse.

   

  Når der er et akut behov for at regulere kontakten mellem barnet og den unge og personerne omkring dem, kan formanden eller i dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget træffe en foreløbig afgørelse om overvåget samvær, afbrudt samvær eller kontakt, anonymisering af opholdssted samt brev- og telefonkontrol. Der skal være tale om akutte situationer, der ikke kan afvente et møde i børn og unge-udvalget.

   

  3. Sagens afgørelse
  Sagen afgøres som regel i led med mødet med Børn og Unge-udvalget, og hvis en tvangsfjernelse skal finde sted, kommer dette til at ske indenfor et døgn af mødets afslutning. Hvis resultatet bliver en tvangsfjernelse, tager vi sagen videre til ankestyrelsen, hvor vi vil arbejde videre på at skaffe nye oplysninger til at forbedre sagen og få barnet hjem. Dette kunne eksempelvis være ved at få en ”second opinion” fra en ekstern psykolog.

   

  4. Genbehandlingsfrist
  I alle tilfælde har du krav til genbehandling af din sag inden for en given periode, som afgøres af Børn og Unge-udvalget. Der fastsættes en genbehandlingsfrist i sager om tvangsfjernelse, hvor at denne frist fastsætter inden for hvilken tidsramme, at sagen skal genoptages. Der er dog fastlagt regler for genbehandlingsfrister i Servicelovens § 62.
  Hvis barnet ikke har været anbragt udenfor hjemmet indenfor det seneste år før den aktuelle anbringelse, så vil genbehandlingsfristen som udgangspunkt sættes til 1 år.
  Hvis barnet har været anbragt udenfor hjemme indenfor det seneste år for den aktuelle anbringelse, så sættes genbehandlingsfristen som udgangspunkt til 2 år.
  Hvis et barn har været frivilligt anbragt og derefter bliver tvangsanbragt, så vil genbehandlingsfristen som udgangspunkt sættes til 2 år.
  Børn og Unge-udvalget kan også fastsætte længere frister, hvis det vurderes nødvendigt for barnets velbefindende. De kan gøre dette, hvis de forhold der ligger til grund for afgørelsen med overvejende sandsynlighed må antages at vedvare ud over fristen.
  Børn og Unge-udvalget har også i særlige tilfælde beføjelse til at sætte genbehandlingsfristen af anbringelsen af et barn under 1 år til 3 år, hvis det er overvejende sandsynligt, at de forhold der ligger til grund for anbringelsen også vil være til stede i denne periode. Denne beføjelse har ankestyrelsen og retten også, og ved de afgørelser som ankestyrelsen træffer, vil disse regler for genbehandlingsfrister også gælde.

   

  Har kommunen ikke overholdt genbehandlingsfristen, så kontakt os i dag, og vi vil sørge for at sagen bliver sendt til genbehandling ved Børn- og Ungeudvalget så hurtigt som muligt. Ring eller mail på ovenstående kontaktoplysninger for en gratis og uforpligtende snak om jeres muligheder.