Skilsmisse / bodeling

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din skilsmissesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Sebastian Scheffmann

Sebastian Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dkMobil: 22 23 78 46
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81

Betingelser for separation og skilsmisse

En ægtefælle har ret til separation, hvis ægtefællen ikke mener at kunne fortsætte samlivet.

For senere at blive skilt ved bevilling via Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), skal ægtefællerne for det første være enige om at ville skilles. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldte. Man skal eksempelvis være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, og hvem der skal blive boende i en eventuel lejebolig osv. I ægteskaber med særeje, skal der opnås enighed om, hvorvidt den svage part skal kompenseres med et beløb, og hvor stort dette beløb skal være.

Hvis du er i tvivl om, om du kan blive separeret/skilt, eller hvis der opstår uenighed om disse spørgsmål, kan vi være behjælpelige.

 

Bodeling i forbindelse med skilsmisse

Når ægteskabet ophører skal ægtefællerne dele boet.

Hvis man ikke kan nå til enighed om, hvilke aktiver, der skal indgå i delingen af boet, eller hvordan disse skal fordeles, er det mest hensigtsmæssigt, at hver part får en advokat til at bistå sig.

Der kan ligeledes være behov for advokatbistand til belysning af, om der skal ske kompensation af den ene ægtefælle i tilfælde af, at der er store særejeandele hos den anden ægtefælle. Der kan også være behov for bistand til at vurdere, om der er visse aktiver, man kan holde uden for delingen mv. Det er vores erfaring, at der ofte opnås et acceptabelt forlig når begge parter er repræsenteret ved advokat.

Kan parterne ikke opnå et forlig, vil der skulle indledes et offentligt skifte ved Skifteretten. Vi er også behjælpelige i denne proces.

 

Relevante domme:

 

Mand blev boende i hus som var særeje
Hustruen købte i 1997 en ejendom. I marts 2001 aftalte de skilsmissesæreje. Samme år ophævede de samlivet, og parret blev separeret i juni 2002. Efter separationen aftalte de, at manden kunne blive boende i huset i tre måneder.
I november 2002 indgav hustruen stævning mod manden bl.a. med påstand om, at han skulle fraflytte ejendommen. Fogedretten nægtede at fremme en anmodning om udsættelse, idet det var aftalt at manden kunne bo i huset i tre måneder, og da der fortsat verserede en sag om bodelingen.
Landsretten stadfæstede kendelsen.

 

Ingen bevis for bodelingsaftale
Et ægtepar blev skilt i oktober 2001. Efter korrespondance om bodeling, meddelte mandens advokat i februar 2002, at han ikke ville indgå forlig i sagen, før der forelå en egentlig opgørelse over boet herunder en vurdering af den faste ejendom og bil. Ejendommen var ejet af hustruen og belånt med et pantebrev, som de begge hæftede for.
I maj 2002 skrev hustruens advokat, at boet ”som bekendt” var negativt, og han foreslog, at hver part beholdte, hvad de havde i deres besiddelse. Han skrev endvidere, at han ville anse boet for endeligt delt, hvis han ikke fik svar inden 14 dage.
Manden reagerede først i 2005. Da manden i 2002 havde afvist at forlige sagen, før der forelå en opgørelse af boet, fandt retten at hustruen – uanset brevet fra maj 2002 – ikke kunne anse boet for delt, da det hverken godtgjort, at der var indgået en klar og endelig aftale om bodeling, eller at boet var negativt.
Der forelå ikke passivitet, da manden efter længere tids sygdom først i 2005 rettede henvendelse om deling af fællesboet.

 

Internationale skilsmisser

Når skilsmissesagen har tilknytning til andre lande end Danmark kan der opstå tvivl om, i hvilket land og til hvilken myndighed, man skal henvende sig, hvis man ønsker at blive separeret/skilt.

Et andet spørgsmål er, hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse. Der kan også opstå tvivl om, hvorvidt en separationsbevilling fra et andet land, anerkendes i Danmark – og omvendt.

Vi yder også rådgivning om international skilsmisseret.