Skilsmisse / bodeling

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din skilsmissesag helt gratis hos Jensen Advokatfirma.

Ring på 7628 0111

Skriv på bj@bjsj.dk

 

Eller udfyld nedenstående formular:
Jesper Håkonsson

Jesper Håkonsson

E-mail: jh@bjsj.dk
Mobil: 20 45 55 85
Sebastian Scheffmann

Sebastian Scheffmann

E-mail: ses@bjsj.dk Mobil: 22 23 78 46
Sara Pommerencke

Sara Pommerencke

E-mail: sp@bjsj.dk
Mobil: 20 45 64 81

Læs om:

Betingelser for separation og skilsmisse

En ægtefælle har ret til separation, hvis ægtefællen ikke mener at kunne fortsætte samlivet.

For senere at blive skilt ved bevilling via Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen), skal ægtefællerne for det første være enige om at ville skilles. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldte. Man skal eksempelvis være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, og hvem der skal blive boende i en eventuel lejebolig osv. I ægteskaber med særeje, skal der opnås enighed om, hvorvidt den svage part skal kompenseres med et beløb, og hvor stort dette beløb skal være.

Hvis du er i tvivl om, om du kan blive separeret/skilt, eller hvis der opstår uenighed om disse spørgsmål, kan vi være behjælpelige.

 

Bodeling i forbindelse med skilsmisse

Når ægteskabet ophører skal ægtefællerne dele boet.

Hvis man ikke kan nå til enighed om, hvilke aktiver, der skal indgå i delingen af boet, eller hvordan disse skal fordeles, er det mest hensigtsmæssigt, at hver part får en advokat til at bistå sig.

Der kan ligeledes være behov for advokatbistand til belysning af, om der skal ske kompensation af den ene ægtefælle i tilfælde af, at der er store særejeandele hos den anden ægtefælle. Der kan også være behov for bistand til at vurdere, om der er visse aktiver, man kan holde uden for delingen mv. Det er vores erfaring, at der ofte opnås et acceptabelt forlig når begge parter er repræsenteret ved advokat.

Kan parterne ikke opnå et forlig, vil der skulle indledes et offentligt skifte ved Skifteretten. Vi er også behjælpelige i denne proces.

 

Relevante domme:

 

Mand blev boende i hus som var særeje
Hustruen købte i 1997 en ejendom. I marts 2001 aftalte de skilsmissesæreje. Samme år ophævede de samlivet, og parret blev separeret i juni 2002. Efter separationen aftalte de, at manden kunne blive boende i huset i tre måneder.
I november 2002 indgav hustruen stævning mod manden bl.a. med påstand om, at han skulle fraflytte ejendommen. Fogedretten nægtede at fremme en anmodning om udsættelse, idet det var aftalt at manden kunne bo i huset i tre måneder, og da der fortsat verserede en sag om bodelingen.
Landsretten stadfæstede kendelsen.

 

Ingen bevis for bodelingsaftale
Et ægtepar blev skilt i oktober 2001. Efter korrespondance om bodeling, meddelte mandens advokat i februar 2002, at han ikke ville indgå forlig i sagen, før der forelå en egentlig opgørelse over boet herunder en vurdering af den faste ejendom og bil. Ejendommen var ejet af hustruen og belånt med et pantebrev, som de begge hæftede for.
I maj 2002 skrev hustruens advokat, at boet ”som bekendt” var negativt, og han foreslog, at hver part beholdte, hvad de havde i deres besiddelse. Han skrev endvidere, at han ville anse boet for endeligt delt, hvis han ikke fik svar inden 14 dage.
Manden reagerede først i 2005. Da manden i 2002 havde afvist at forlige sagen, før der forelå en opgørelse af boet, fandt retten at hustruen – uanset brevet fra maj 2002 – ikke kunne anse boet for delt, da det hverken godtgjort, at der var indgået en klar og endelig aftale om bodeling, eller at boet var negativt.
Der forelå ikke passivitet, da manden efter længere tids sygdom først i 2005 rettede henvendelse om deling af fællesboet.

 

Internationale skilsmisser

Når skilsmissesagen har tilknytning til andre lande end Danmark kan der opstå tvivl om, i hvilket land og til hvilken myndighed, man skal henvende sig, hvis man ønsker at blive separeret/skilt.

Et andet spørgsmål er, hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse. Der kan også opstå tvivl om, hvorvidt en separationsbevilling fra et andet land, anerkendes i Danmark – og omvendt.

Vi yder også rådgivning om international skilsmisseret.

 

– – –

 

Bodeling

Hvad skal man blive enige om under en skilsmisse

Der er 2 ting, som man skal tage stilling til og blive enige om, hvis man vil skilles gennem Statsforvaltningen:
1. Om den ene skal have ægtefællebidrag af den anden
2. Hvordan værdierne skal fordeles indbyrdes
Hvis man ikke kan blive enige om dette, så skal skilsmissen gå igennem byretten.
En skilsmisse er en følelsesladet proces, og det kan forekomme umuligt at overskue, hvordan tingene skal forløse sig. Det er derfor vigtigt med god rådgivning, så man kommer til et resultat, som du som kunde kan være tilfreds med. Ring til Jensen Advokatfirma i dag, for en gratis og uforpligtende samtale med en af vores dygtige advokater.

Hvad indgår i bodelingen

Når man skal skilles, så indgår alle de aktiver og passiver, som ikke er blevet gjort til særeje. Alle de aktiver og passiver, som indgår i bodelingen, skal lægges sammen og derefter deles lige mellem ægtefællerne, medmindre andet er blevet aftalt imellem dem. I Danmark har vi i høj grad aftalefrihed, hvilket betyder, at man ikke behøves at følge den legale deling af skilsmisseboet, hvis man kan komme frem til en bedre aftale indbyrdes.

 

Hvordan ved jeg om mine ting er særeje eller skal indgå i bodelingen
Typisk opretter folk en ægtepagt for at indgå aftaler vedrørende hinandens økonomi. Dog kan særeje også opstå ved hjælp af tredjemand. Hvis du for eksempel har fået en gave af dine forældre, så kan de godt bestemme, at det skal tilhøre dig som særeje.

Særeje kan også opstå som surrogat. Hvis du for eksempel tidligere har haft en bil, som har været særeje, og du beslutter dig for at sælge bilen, så er de penge du har fået ud af salget nu dit særeje i stedet for bilen.
Er du i tvivl om hvordan jeres bo skal deles, så ring i dag ind til en af vores dygtige advokater, så vi kan hjælpe jer på rette vej.

Typer af særeje:

Der findes flere former for særeje. De typer for særeje, der er oftest benyttet, inkluderer fuldstændigt særeje, skilsmisse særeje eller kombinationssæreje, som også kaldes et ægtefællebegunstigende særeje.
Forskellen på de 3 typer af særeje er, at ting der er fuldstændigt særeje ikke indgår i bodelingen, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
Ting der er skilsmissesæreje skal ikke indgå i bodelingen ved skilsmisse, men i tilfælde af et dødsfald så skal de ting, som er skilsmissesæreje også indgå i bodelingen.
Den sidste form for særeje, kombinationssæreje, skal ikke indgå i bodelingen ved skilsmisse, men i tilfælde af en af parternes død, så er det kun den længstlevendes særeje, som forbliver særeje. Den førsteafdødes kombinationssæreje skal derfor indgå i bodelingen.

 

En type særeje, som ikke er tilladt at oprette, er et særeje, hvor man har særeje ved skilsmisse, men ved dødsfald så indgår det i bodelingen. Dette er det man kalder for dødsfaldssæreje.

Hvordan skal boet deles

Som hovedregel så skal alle aktiver og passiver indgå i fællesformuen, hvis der ikke er blevet oprettet en ægtepagt. Når der er blevet gjort rede for alle aktiver og passiver fra ægtefællerne, så skal den værdi fællesformuen er sat til deles lige mellem ægtefællerne.

 

De ting der tilhører dig, kan du som udgangspunkt kræve i boet. Hvis du udtager aktiver, for en højere værdi end den andel du får ud af den kvantitative deling af boet, så kan du kompensere for forskellen i kontanter.

 

Hvis en af ægtefællerne har mere i gæld, end han/hun har af værdier i aktiver, så er deres del af bodel negativ, og dette betyder, at deres bodel ikke skal indgå i bodelingen. For eksempel, hvis manden har 200.000 i aktiver, og kvinden har 400.00 kr. i aktiver. Manden har dog også en gæld på 300.000 kr., og hans bodel er derfor negativ med 100.000 kr. Hans negative bodel skal derfor ikke indgå i bodelingen, men det skal kvindens 400.000 kr. til gengæld. I dette tilfælde bliver det derfor kun de 400.000 kr., som skal deles lige mellem ægtefællerne, og de får ved den kvantitative deling af boet derfor 200.000 kr. hver.

Hvad skal jeg være opmærksom på inden skilsmissen?

Der kan være mange faktorer der spiller ind, i forhold til hvordan lige netop jeres bo skal deles ved en skilsmisse. Dette afhænger for eksempel af, om i har lavet en ægtepagt, om en af ægtefællerne er insolvent osv. Da en skilsmisse potentielt kan ende med at koste dig rigtig mange penge, er det vigtigt at i kan stole på den vejledning, i bliver givet. I kan altid ringe ind til en af vores kompetente advokater for en gratis og uforpligtende samtale.

Kan jeg få kompensation?

Der kan ved formuedelingen tilkendes en ægtefælle en rimelighedskompensation, hvis bestemte krav er opfyldt. Ægteskabet skal for eksempel have været af længere varighed, og der skal være en væsentlig forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder. Dette kunne for eksempel være, hvis en af ægtefællerne har brugt sin tid på at gå hjemme og passe børn og hus, og derfor har været væk fra arbejdsmarkedet og ude af stand til at opspare til sin pensionsordning, mens den anden ægtefælle, som har været i arbejde, går fra ægteskabet med pensionsrettigheder af væsentlig større værdi. Dette er naturligvis ikke rimeligt, og det er derfor vigtigt at snakke med en advokat, om du kunne være berettiget til et kompensationskrav. Ring ind til os, så vi kan give dig en gratis og uforpligtende rådgivning til hvordan du undgår at blive snydt.

Hvad du skal passe på

Mange danskere misforstår, hvad en fællesformue eller en bodeling betyder. At der er formuefællesskab i ægteskabet betyder ikke, at man ejer halvdelen af alle fysiske ting sammen, som en undersøgelse fra Epinionen viser, at 69% af danskere tror. Det er ikke lige meget, hvem der skriver under på købsaftalen af en bil, og man kan ende med at blive snydt på grund af sin egen misforståelse.
Samme undersøgelse viste også, at ca. 90% af danskerne ikke vidste, om man hæftede for hinandens gæld. Hvis man tager et lån på 100.000 kr., for at købe en bil til fælles brug, og det kun er hustruen der skriver under på, at hun hæfter for gælden, så kan dette få stor betydning under en skilsmisse.

Få en advokat på til at hjælpe

Det er naturligt at stole på sin ægtefælle, når alting går godt, men uheldigvis opstår der ofte konflikter i forbindelse med en skilsmisse. Det er derfor vigtigt at få en advokat på, som kan varetage dine interesser og sørge for, at du ikke bliver snydt, når skilsmissen skal gennemføres. Vi kan her i Jensen advokatfirma sørge for at tage os af dine interesser. En skilsmisse er oftest en følelsesladet proces, så ring ind i dag til en af vores dygtige advokater til en gratis og uforpligtende samtale, så vi kan hjælpe dig igennem din skilsmisse.